Stillingsbeskrivelse til Leder på Soldaterhjemmet i Fredericia

Funktionsbeskrivelse for

Navn:

Leder af soldaterhjemmet i Fredericia

Ansvarsområde
(Navn på lederen) overordnede ansvarsområde: Ansvarlig for at soldaterhjemmet er et åbent kristent hjem, hvor soldater og veteraner er velkomne uanset tro, køn, etnicitet, social status eller rang. At soldaterhjemmet og omgivelserne er velholdte og fremtræder med en positiv atmosfære.
– Ansvarlig for at der på alle hverdage, hvor der er åbent, indbydes til aftensang og andagt.
– At skabe mulighed for sjælesorg og samtaler om eksistentielle spørgsmål, evt. ved debat- og samtaleaftner.
– At indbyde til sociale aktiviteter og fællesskab.
– At tilpasse soldaterhjemmet i forhold til centrale/landsdækkende beslutninger.  
Hovedopgaver
Driftsledelse Ansvarlig for den daglige drift af soldaterhjemmet. Budgetlægning i samarbejde med økonomichefen.
– Ansvarlig for kalkulation af udsalgspriser på varer, der sælges.
– Ansvarlig for fødevarehygiejne og egenkontrol.
– Ansvarlig for køkken og salg: Hvad tilbydes der af mad og salg af madvarer.
– Salg af øvrige varer (særligt grej).Følge de indkøbsaftaler, der er indgået på landsplan og evt. ens udsalgspriser på udvalgte varer.
– Ansvarlig for bygningsvedligeholdelse og rengøring. Føre dagbogsblad, som sendes til landskontoret senest den 5. i hver måned, samt udarbejde kassekladde og aflevere sammen med attesterede regninger hver 14. dag. Foretage halvårlige varelageroptællinger.
– Udvikle soldaterhjemmet i forhold til behov og muligheder.    

Særlige lokale opgaver Være værter ved forskellige landsarrangementer og kursusdage for KFUM’s Soldatermission.
– Servicere landskontoret ved møder og arrangementer for samarbejdspartnere.
– Åbne for veteran- og pårørende arrangementer, soldaterforeninger, nabospisning og andre aktiviteter til gavn for lokalsamfundet ud fra det lokale koncept.
– Forestå udlejning af lokaler til foreninger og private i samarbejde med økonomichefen.  

SoldaterRekreation: Ansvarlig for driften af KFUM’s SoldaterRekreation ved at tilse at arbejdet i SoldaterRekreation foregår efter gældende retningslinjer og procedurer, der er udarbejdet i håndbogen. Bl.a. ved at sikre, at der forestår visitation af den enkelte. I samarbejde med Veterancentret udarbejdes målsætninger og løbende opfølgninger.
– Ansvarlig for, at der udarbejdes dokumentation for arbejdet med veteraner.  
– Deltage i supervision og netværksmøder i relation til veteranarbejdet.
– Opbygge, vedligeholde og være med til at udvikle konstruktive samarbejdsrelationer til både offentlige og private veteranaktører.  
Øvrige ansættelsesmæssige forhold Personaleledelse/personalesamarbejde Ansvar for ansættelse, ledelse og afvikling af volontører/timelønnede. Der kan trækkes på HR-chefen, der har ansvaret for koordineringen af rekruttering og uddannelse af volontører på landsplan.
– Ansættelse og afskedigelse af evt. funktionsmedarbejdere, som altid sker i samarbejde med HR-chefen.Oplæring af nye medarbejdere.
– Daglig personaleledelse: Samarbejde, medarbejdertrivsel og udvikling
– Gennemføre regelmæssige personalemøder og mindst en årlig MUS-samtale med alle ansatte.
– Udarbejdelse af vagtplaner og arbejdsbeskrivelse for medarbejdere.
– Ansvarlig for det lokale arbejdsmiljø herunder udarbejdelse af APV. Den valgte arbejdsmiljørepræsentant kan inddrages.
– Indgå i samarbejde med kollegaer omkring opgaveløsninger, så soldaterhjemmet fremstår som en helhed.  

Relationer Samarbejde med landskontoret og kolleger på andre soldaterhjem.
– Opbygge, vedligeholde og være med til at udvikle konstruktive samarbejdsrelationer til det lokale tjenestested, jævnligt kontakt til nøglepersonel med særlig vægt på KVO (kontakt- og velfærdsofficer). – Samarbejde med de lokale soldatervenner, lokale arrangementer, herunder lodseddelsalg.
– Opbygge og vedligeholde relationer til den lokale folkekirke, de kirkelige organisationer og ungdomsforeninger.
– Opbygge og vedligeholde relationer til Soldater- og veteranforeninger, Hjemmeværnet m.m.
– Opbygge og vedligeholde kontakten til de lokale medier vedr. det lokale soldaterhjem. Ved øvrige spørgsmål henvises til generalsekretæren.  

Faglig udvikling, kurser og møder Deltage i lederudviklingsdage, netværksmøder og interne kursusdage og obligatorisk efteruddannelse (lederuddannelse).
– Deltage ved den årlige medarbejderkonference.
– Deltage ved KFUM’s Soldatermissions årsmøde.
– Deltage i arbejdsgrupper ved lokale arrangementer (årsmøde, lokalkomite m.m.). Efter ønske og aftale med HR-chefen kan tilbydes individuelle kurser og efteruddannelse.  
Det organisatoriske område Refererer til HR-chefen og generalsekretæren.
– Skal arbejde loyalt og engageret ud fra KFUM’s Soldatermissions værdier og visioner.
– Skal overholde KFUM’s Soldatermissions sikkerhedsregler og husorden. Landskontorets administration og stabsmedarbejdere tilbyder støtte og hjælp til både drifts- og personalemæssige arbejdsopgaver.  
Dagligdagen på soldaterhjemmet Her henledes der til ’Lederhåndbogen’ og ’Personalehåndbogen’    

Denne funktionsbeskrivelse revideres og tilrettes de faktiske forhold én gang om året, dog næste gang senest den ultimo 2022.