Funktionsbeskrivelse for Leder på soldaterhjemmet i Vordingborg

Leder af soldaterhjemmet i Vordingborg

Ansvarsområde
Overordnede ansvarsområde: Ansvarlig for at soldaterhjemmet ’står’ på det kristne livs- og menneskesyn, et åbent kristent hjem, hvor soldater og veteraner er velkomne uanset tro, køn, etnicitet, social status eller rang.
At soldaterhjemmet og omgivelserne er velholdte og fremtræder med en positiv atmosfære.
Ansvarlig for at der på alle hverdage, hvor der er åbent, indbydes til aftensang og andagt.
At skabe mulighed for sjælesorg og samtaler om eksistentielle spørgsmål, evt. ved debat- og samtaleaftner.
At indbyde til sociale aktiviteter og fællesskab.
At tilpasse soldaterhjemmet i forhold til centrale/landsdækkende beslutninger.  
Hovedopgaver
Driftsledelse Ansvarlig for den daglige drift af soldaterhjemmet. Budgetlægning i samarbejde med økonomichefen.
Ansvarlig for kalkulation af udsalgspriser på varer der sælges. Ansvarlig for fødevarehygiejne og egenkontrol.
Køkken og salg – hvad tilbydes der af mad og salg af madvarer. Andet salg (grej).
Følge de indkøbsaftaler der er indgået på landsplan og evt. ens udsalgspriser på udvalgte varer.
Ansvarlig for bygningsvedligeholdelse og rengøring.
At føre dagbogsblad som indsendes til landskontoret senest den 5. i hver måned, samt udarbejde kassekladde og indsende sammen med attestedede regninger hver 14. dag.
Foretage halvårlige varelageroptællinger.
Udvikle soldaterhjemmet i forhold til behov og muligheder.  
Særlige lokale opgaver
Ud fra det lokale koncept at åbne soldaterhjemmet for veterancafeen, soldaterforeninger, nabospisning og andre aktiviteter til gavn for lokalsamfundet.
Forestå udlejning af lokaler til foreninger og private i samarbejde med økonomichefen.  
Øvrige ansættelsesmæssige forhold Personaleledelse/personalesamarbejde
Ansvar for ansættelse, ledelse og afvikling af volontører/timelønnede. Der kan trækkes på HR-chefen, der har ansvaret for koordineringen af rekruttering og uddannelse af volontører på landsplan.

Ansættelse og afskedigelse af evt. funktionsmedarbejdere, som altid sker i samarbejde med HR-chefen.
Oplæring af nye medarbejdere.
Daglig personaleledelse – samarbejde, medarbejdertrivsel og udvikling. Gennemføre regelmæssige personalemøder og mindst en årlig MUS-samtale med alle ansatte.
At udarbejde vagtplaner og arbejdsbeskrivelse for medarbejdere.
Ansvarlig for det lokale arbejdsmiljø herunder udarbejdelse af APV. Den valgte arbejdsmiljørepræsentant kan inddrages.
Indgå i samarbejde med kollegaer omkring opgaveløsninger, så soldaterhjemmet fremstår som en helhed. Da Soldaterhjemmet i Vordingborg er et af de mindre soldaterhjem er de minimalt hvad der er af ansatte.  
Relationer
Samarbejde med landskontoret og kolleager på andre soldaterhjem.
Opbygge, vedligeholde og være med til at udvikle konstruktive samarbejdsrelationer til det lokale tjenestested, jævnligt kontakt til nøglepersonel med særlig vægt på KVO (velfærdsofficeren). Samarbejde med de lokale soldatervenner – lokale arrangementer, herunder lodseddelsalg.
Opbygge og vedligeholde relationer til den lokale folkekirke, de kirkelige organisationer og ungdomsforeninger.
Opbygge og vedligeholde relationer til Soldater- og veteranforeninger, Hjemmeværnet m.m.
Opbygge og vedligeholde kontakten til de lokale medier vedr. det lokale soldaterhjem. Ved øvrige spørgsmål henvises til generalsekretæren.  
Faglig udvikling, kurser og møder
Deltage i lederudviklingsdage, netværksmøder og interne kursusdage – og obligatorisk videreuddannelse (lederuddannelse).
Deltage ved den årlige Medarbejderkonference og Årsmøde.
Deltage i arbejdsgrupper ved lokale arrangementer (lokalkomite m.m.).Efter ønske og aftale med HR-chefen kan tilbydes individuelle kurser og efteruddannelse.  
Det organisatoriske område
Refererer til HR-Chefen og generalsekretæren. Skal arbejde loyalt og engageret ud fra KFUM’s Soldatermissions værdier og visioner.
Skal overholde KFUM’s Soldatermissions sikkerhedsregler og husorden.
Landskontorets administration og stabsmedarbejdere tilbyder støtte og hjælp til både drifts- og personalemæssige arbejdsopgaver.  

Denne funktionsbeskrivelse revideres og tilrettes de faktiske forhold én gang om året, dog næste gang senest den medio 2022.