Stillingsbeskrivelse for leder på soldaterhjem i Estland

 Overordnede ansvarsområde:
Ansvarlig for at soldaterhjemmet ’står’ på det kristne livs- og menneskesyn, et åbent kristent hjem, hvor udsendte uanset tro, køn, etnicitet, social status eller rang er velkommen.
At soldaterhjemmet og omgivelserne er velholdte og fremtræder med en positiv atmosfære.
Ansvarlig for at der på alle dage, hvor der er åbent, indbydes til aftensang og andagt.
At skabe mulighed for sjælesorg og samtaler om eksistentielle spørgsmål, evt. ved debat- og samtaleaftner.
At indbyde til sociale aktiviteter og fællesskab.
At tilpasse soldaterhjemmet i forhold til centrale/landsdækkende beslutninger.  
Hovedopgaver
 Driftsledelse
Ansvarlig for den daglige drift af soldaterhjemmet.
Indkøb i samarbejde med forsvaret.
Ansvarlig for fødevarehygiejne og egenkontrol.
Ansvarlig for rengøring.
At føre dagbogsblad som indsendes til landskontoret senest den 5. i hver måned.
Udvikle soldaterhjemmet i forhold til behov og muligheder.    
Særlige lokale opgaver
Tilstedeværelse over for danske udsendte, men også åben for andre landes udsendte soldater.
Afholde søndags-brunch.
Være medarrangør af særlige tiltag/begivenheder for udsendte og officielle besøg.
Forestå udlån af lokaler til særlige begivenheder.    
Øvrige ansættelsesmæssige forhold Personaleledelse/personalesamarbejde
I samarbejde med kollega udarbejde vagtplaner.
Afholde ugentlige planlægningsmøder.
Ansvarlig for det lokale arbejdsmiljø herunder møde med HR-chef hver 14. dag. Mødet afholdes enten over telefon eller Teams.
Indgå i samarbejde med kollega omkring opgaveløsninger, så soldaterhjemmet fremstår som en helhed.  
Relationer
Samarbejde med landskontoret og kolleager på andre soldaterhjem.
Opbygge, vedligeholde og være med til at udvikle konstruktive samarbejdsrelationer til militære nøglepersonel og feltpræsten.  
Faglig udvikling, kurser og møder
Gennemføre Reduceret militær Grundkursus (5 dage).Gennemføre CAC-A (1. dag).
Gennemføre kursus i almen fødevarehygiejne/Hygiejnebevis (Online).
Tjek og godkendelse af Forsvarets læge og tandlæge.
Omskoles til forsvarets køretøjer.
Efter ønske og aftale med HR-chefen kan tilbydes individuelle kurser og efteruddannelse.  
Det organisatoriske område
Refererer til HR-Chefen og generalsekretæren.
Skal arbejde loyalt og engageret ud fra KFUM’s Soldatermissions værdier og visioner.
Skal overholde KFUM’s Soldatermissions sikkerhedsregler og husorden.
Landskontorets administration og stabsmedarbejdere tilbyder støtte og hjælp til både drifts- og personalemæssige arbejdsopgaver.  

Denne funktionsbeskrivelse revideres og tilrettes de faktiske forhold én gang om året, dog næste gang senest medio 2022.