Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse for Veteranfaglig leder – tilknyttet soldaterhjemmet i Høvelte.

Den veteranfaglige leder fungerer som faglig leder af KFUM’s Soldatermissions veterantilbud med udgangspunkt i det faglige koncept. Hovedfokus er sparring og guidning med og af medarbejderne på SoldaterRekreationerne, samt et godt samarbejde med Forsvarets Veterancenter og andre relevante samarbejdspartnere.

Den veteranfaglige leder refererer til HR-chefen og indgår i staben.

Arbejdet udføres med base på KFUM’s Soldaterhjem og SoldaterRekreation i Høvelte.

Følgende opgaver udføres i samarbejde med Veteranfaglig konsulent (Hjemmehørende i Fredericia):

Ansvar

 • Ansvarlig, i samarbejde med direktionen, for den overordnede udvikling af KFUM’s Soldatermissions tilbud til veteraner og pårørende.
 • Ansvar for at udvikle og kvalificere det lokale tilbud til veteraner og pårørende, i samspil med de lokale soldaterhjemsledere og ansatte.

Arbejdsbeskrivelse

 • Give faglig sparring til lokale soldaterhjemsledere og ansatte i forhold til diakonale og socialfaglige forhold.
 • Være sparringspartner for soldaterhjemsledere og ansatte i forhold til kontakt til offentlige myndigheder og andre samarbejdspartner.
 • Holder sig orienteret om hvilke tilbud der findes til veteraner fra offentlige og frivillige organisationer.
 • I samarbejde med HR-chefen være ansvarlig for efteruddannelse af ansatte, der arbejder med veteraner.
 • Planlægge og gennemføre introduktion og oplæring af nye medarbejdere på KFUM’s SoldaterRekreation i samarbejde med de lokale soldaterhjemsledere.
 • Planlægge og gennemføre coachingforløb og erfaringsudveksling med ansatte, der arbejder med veteraner.
 • Ansvarlig for udformning og implementering af retningslinjer og håndbøger i forhold til veteranarbejdet.
 • Aflægge besøg på og føre fagligt tilsyn med KFUM’s Soldatermissions veteranarbejde.

Deltagelse

 • Deltager i møder og arrangementer med Forsvarets veterancenter og andre relevante samarbejdspartnere.
 • Deltager i informationsarbejdet om KFUM’s Soldatermissions veteranarbejde.
 • Deltage i et årligt møde med bestyrelsen.

SoldaterRekreationen i Høvelte

Som en del af den veteranfaglige lederstilling indgår man i lederteamet i Høvelte med hovedansvar for SoldaterRekreationen. Prioriteringerne aftales med soldaterhjemslederen i Høvelte og HR-chefen. Som udgangspunkt er stillingen opdelt i 30% afdelingsleder og 70% veteranfagligleder.

SoldaterRekreation ved de resterende soldaterhjem i Danmark

Den veteranfaglige leder har ikke et direkte lederansvar overfor veteranmedarbejderne. Veteranmedarbejderne er ansat i tilknytning til et lokalt soldaterhjem. Den lokale soldaterhjemsleder har derfor det primære personaleansvar overfor veteranmedarbejderne.

Den veteranfaglige leder og den veteranfaglige konsulent indgår som en integreret del af processen i forbindelse med ansættelser, afskedigelser, ansvar for den faglige profil og bidrager til medarbejdernes faglige udvikling i øvrigt. Den veteranfaglige konsulent referer som udgangspunkt til den veteranfaglige leder.

(Hvad angår det konkrete arbejde på SoldaterRekreationen henvises der til dokumentet ’Stillings/funktionsbeskrivelse for veteranmedarbejder v/SoldaterRekreation)