Bestyrelsen – udviddet

Her kan du finde en række oplysninger om Bestyrelsens medlemmer: deres erfaring og interesser.

Formand: Ole Rasmussen

Øvrige ledelseshverv: Formand for provstiudvalget for Lemvig provsti, Formand for Sekretariat for ledelse og udvikling for Holstebro, Struer og Lemvig Provstier

Hvad ønsker du at bidrage med i bestyrelsen?: At skabe sammenhæng i organisationen, så det opleves som et hjem for alle, der har berøring med vores arbejde … soldater, veteraner, soldatervenner og medarbejdere

Hvilke erfaringer kan du bidrage med? Jeg er et innovativt tænkende og handlende menneske, der med min personlighed ofte formår at give ro i situationen, så der skabes et rum, hvor den enkelte oplever sig set, hørt og inddraget. Jeg bruger ofte udtrykket at Samtale Fremmer Forståelsen – for det er den tilgang til andre mennesker, jeg oplever, der giver mening i min hverdag 

Næstformand: Bjarne Ingemansen

Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Kristelig Handicapforening og næstformand for Bofællesskabet Sydhjørnet

Hvad ønsker du at bidrage med i bestyrelsen? At fastholde Soldatermissionens arbejde på et bæredygtigt værdigrundlag i skikkelse af et bibeltro kristent livs- og menneskesyn. At der gives og til stadighed udvikles relevante omsorgs- og samværstilbud til soldater, veteraner og deres pårørende. At fortsætte fokus på øget faglighed, øget tilfredshed hos brugerne og øget medarbejdertrivsel. At kontakten til Soldatermissionens kirkelige bagland vedligeholdes og udbygges.

Hvilke erfaringer kan du bidrage med? Jeg har erfaring som pårørende til person med handicap, men også erfaring med bestyrelses- og udvalgsarbejde i kirkelige foreninger. Ligeledes har jeg erfaring med etablering af et værdibaseret bofællesskab for personer med handicap. Professionelt har jeg erfaring med sagsbehandling af arbejdsskadesager, ansættelsesretlig vejledning og juridisk bistand.

Bestyrelsesmedlem: Kirstine Hansen

Hvad ønsker du at bidrage med?


Hvilke erfaringer kan du bidrage med?

Bestyrelsesmedlem: Vibeke Schmidt

Øvrige ledelseshverv: 

Hvad ønsker du at bidrage med i bestyrelsen? 

Hvilke erfaringer kan du bidrage med? 

Bestyrelsesmedlem: Finn B. Jørgensen

Hvad ønsker du at bidrage med i bestyrelsen? Kredsarbejdet og eventuelt genbrug. Jeg ønsker at have fokus på trivsel indenfor organisationen.

Hvilke erfaringer kan du bidrage med?Som mangeårig pædagogisk leder kan jeg bidrage med sparring indenfor ledelse.

Bestyrelsesmedlem: Troels Moesgaard

Øvrige ledelseshverv: Soldaterhjemsleder

Hvad ønsker du at bidrage med i bestyrelsen? Jeg brænder for Soldaterhjemsarbejde og Rekreationsarbejde. Jeg synes at det er vigtigt at arbejdet med veteraner også er repræsenteret i bestyrelsen.

Hvilke erfaringer kan du bidrage med? Mine mange år som soldaterhjemsleder giver en indsigt i det daglige arbejde, der betyder meget i bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsesmedlem: Michala Kure

Øvrige ledelseshverv: Har siddet i bestyrelsen i KFUM’s Soldatermission fra 2013-15.

Hvad ønsker du at bidrage med i bestyrelsen?

KFUM Soldatermission har en helt unik mulighed for at dele det kristne budskab med en målgruppe som for størstedelen ikke normalt har deres gang i kirkelige sammenhænge. Jeg ønsker at arbejde med det mål for øje, at soldaterhjemmenes brugere, igennem de medarbejdere der er ansat og det arbejde der udføres, må få lov til både at mærke og høre det kristne budskab.

Fagligt er jeg stærk på det økonomiske og organisatoriske område, hvilket jeg naturligvis vil bringe i spil i bestyrelsen. Jeg ønsker at bidrage til økonomisk ansvarlighed og bæredygtighed samt en velfungerende organisation både indadtil og udadtil.

Hvilke erfaringer kan du bidrage med?

Jeg arbejder i min hverdag i en musealsk organisation, der ligesom KFUM soldatermission er en non-profit organisation, der i højere grad arbejder for et formål end et overskud og er afhængig af fonde og offentlige midler samt et godt samarbejde med offentlige instanser. Mine erfaringer med denne type organisation, vil jeg kunne tage med mig i bestyrelsesarbejdet for soldatermissionen.

I min deltagelse på bestyrelsesmøder igennem mit arbejde, er vigtigheden af et godt samspil og en god arbejdsfordeling mellem bestyrelsen og den daglige ledelse blevet tydelig for mig. I mine øjne er en god bestyrelse bl.a. en bestyrelse, der med et helikopterperspektiv, formår at holde fokus på den overordnede retning for organisationen og som samtidig tør at udfordre og tænke nyt. En god bestyrelse supplerer den daglige ledelses kompetencer, bakker ledelsen op og er synlige overfor medarbejderne.

Bestyrelsesmedlem: Major Preben Friis-Hauge

Hvad ønsker du at bidrage med i bestyrelsen? At organisationen får en bæredygtig økonomi, så der kan fokuseres på selve arbejdet med Soldatermissionens formål

Hvilke erfaringer kan du bidrage med? Jeg er selv bruger af KFUM soldaterhjem, såvel nationalt som i internationale missioner, så jeg kender betydningen og vigtigheden af at vi har KFUM Soldaterhjem, såvel nationalt som internationalt

Øvrige ledelseshverv: Byrådsmedlem Varde Kommune, Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, Formand for Plan- & Teknikudvalget i Varde Kommune, Medlem af udvalg vedr. regional udvikling i Region Syddanmark, Medlem af udvalg vedr. miljø og råstoffer i Region Syddanmark, Medlem af den politiske følgegruppe vedr udlægning af klæg områder i Vadehavskommunerne, Formand i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet (næstformand 2006-2011), Formand i den politiske følgegruppe til det Rådgivende udvalg for Vadehavet (næstformand 2006-2011), Næstformand i bestyrelsen i Nationalpark Vadehavet (genudpeget af ministeren indtil feb 2022), Formand for Grønt Råd i Varde Kommune, Formand i AFLD (tidl. ESØ og Østdeponi), Næstformand i den danske bestyrelse i Kommunernes Internationale Miljøorganisation (KIMO), Medlem af Vand-oplands-styregruppe for Vadehavet for Varde Kommune, Medlem af Vand-oplands-styregruppe for Ringkøbing Fjord for Varde Kommune, Næstformand Energnist (tidligere L90 + TAS), Repræsentantskabsmedlem Energnist, Bestyrelsesmedlem i Dansk Fagcenter for Biogas, Politisk repr i ekspropriationssager under Plan- & Teknikudvalget, Valgbestyrelsesformand for Horne-Tistrup skolerne, Suppl for Danmarks repræsentant i Nordsø Kommissionens forretningsudvalg (EXCOM), Formand for Nordsø Kommissionens Transportgruppe (NSC TG), Formand for Det Trilaterale Vadehavsforum, Holland, Tyskland, Danmark (dec 2016 – ? og tillige formand 2011-2014), Formand for styrringskommitteen til Det Trilaterale Vadehavsforum, Næstformand i Sydtrafik,    Bestyrelsesmedlem Vestbanen A/S, Formand for den Lokale Aktionsgruppe (LAG) Fanø-Varde, Bestyrelsesmedlem af Fiskeri Lokale Aktionsgruppe Vestjylland (FLAG VEST), Bestyrelsesmedlem i Erhvervshus Sydjylland, Formand for Region Syddanmarks LAG-forum, Repræsentant for region Syddanmark i Nordisk Transport Netværk, Repræsentant for region Syddanmark i Northern Connection, Medlem af Region Syddanmarks uddannelsespanel, Suppleant til fordelingsudvalget i Sydvestjylland

Bestyrelsesmedlem: Thomas Uth

Øvrige ledelseshverv:  

Hvad ønsker du at bidrage med i bestyrelsen? 

Hvilke erfaringer kan du bidrage med?  

Bestyrelsesmedlem: Bjarke Friis

Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesformand for Tænketanken Cura.

Hvad ønsker du at bidrage med i bestyrelsen? Jeg vil bidrage med nytænkning, udvikling og blik for de mange “grene” i hele KFUM’s Soldatermission. Jeg lægger vægt på at vi både er tro mod vores værdigrundlag og historie samtidig med, at vi tør nytænke og aktualisere KFUM’s Soldatermissions formål til de muligheder, der er i disse år. Men veteranarbejdet er der opstået nye muligheder for at udvikle hele KFUM’s Soldatermission. Det kræver gode overvejelser bredt i organisationen, som jeg vil være særlig opmærksom på.

Hvilke erfaringer kan du bidrage med? Jeg har bestyrelseserfaringer fra foreninger/organisationer samt et godt og bredt kendskab i det kirkelige organisationslandskab. Fra 2010 – 2021 har jeg været ansat som informations- og landssekretær i KFUM’s Soldatermission, hvorfra jeg kender organisationen indefra. Det kan være et godt perspektiv at have med i bestyrelsesarbejdet som supplement til bestyrelsens øvrige kompetencer.

Bestyrelsesmedlem: Bjarne Kjær Andersen

Øvrige ledelseshverv:  

Hvad ønsker du at bidrage med i bestyrelsen? 

Hvilke erfaringer kan du bidrage med?