Bestyrelsen – udviddet

Her kan du finde en række oplysninger om bestyrelsens medlemmer, herunder deres erfaring og interesser. Klik her for at finde kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmerne.

Formand: Ole Rasmussen

Øvrige ledelseshverv: Formand for provstiudvalget for Lemvig provsti, Formand for Sekretariat for ledelse og udvikling for Holstebro, Struer og Lemvig Provstier.

Hvad ønsker du at bidrage med i bestyrelsen?: At skabe sammenhæng i organisationen, så det opleves som et hjem for alle, der har berøring med vores arbejde; soldater, veteraner, soldatervenner og medarbejdere.

Hvilke erfaringer kan du bidrage med? Jeg er et innovativt tænkende og handlende menneske, der med min personlighed ofte formår at give ro i situationen, så der skabes et rum, hvor den enkelte oplever sig set, hørt og inddraget. Jeg bruger ofte udtrykket at “samtale fremmer forståelsen” – for det er den tilgang til andre mennesker, jeg oplever, der giver mening i min hverdag.

Næstformand: Bjarne Ingemansen

Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Kristelig Handicapforening og sekretær i bestyrelsen for Projekt ny kristen friskole i Fredericia.

Hvad ønsker du at bidrage med i bestyrelsen? At fastholde Soldatermissionens arbejde på et bæredygtigt værdigrundlag i skikkelse af et bibeltro kristent livs- og menneskesyn. At der gives og til stadighed udvikles relevante omsorgs- og samværstilbud til soldater, veteraner og deres pårørende. At fortsætte fokus på øget faglighed, øget tilfredshed hos brugerne og øget medarbejdertrivsel. At kontakten til Soldatermissionens kirkelige bagland vedligeholdes og udbygges.

Hvilke erfaringer kan du bidrage med? Jeg har erfaring som pårørende til person med handicap, men også erfaring med bestyrelses- og udvalgsarbejde i kirkelige foreninger. Ligeledes har jeg erfaring med etablering af et værdibaseret bofællesskab for personer med handicap. Professionelt har jeg erfaring med sagsbehandling af arbejdsskadesager, ansættelsesretlig vejledning og juridisk bistand.

Bestyrelsesmedlem: Kirstine Hansen

Hvad ønsker du at bidrage med? Som bestyrelsens yngste medlem, vil jeg være de unges repræsentant i bestyrelsen.

Hvilke erfaringer kan du bidrage med? Jeg har været ansat som både volontør og assistent på soldaterhjemmet i Varde og Oksbøl og kender derigennem til driften af hjemmene samt oplevelsen af at være ung i organisationen.

Øvrige ledelseshverv: Tidligere medlem af Joffi’s bestyrelse samt en lokal IMU bestyrelse.

Bestyrelsesmedlem: Ivan Rene Ælmholdt

Hvad ønsker du at bidrage med i bestyrelsen? Jeg vil arbejde for, at KFUM’s Soldatermission til stadighed er en troværdig aktør på det diakonale område, der er vores primære, nemlig blandt forsvarets personel og deres pårørende.

Jeg ser også en stor opgave i at styrke relationerne i det kirkelige netværk og ligeledes de forskellige samarbejdspartnere til KFUM’s Soldatermission.

Jeg vil også gerne have fokus på medarbejdernes trivsel og muligheden for at have et godt volontørteam.

Hvilke erfaringer kan du bidrage med? Jeg ser KFUM’s Soldatermission være en vigtig medspiller på veteranområdet og være frirum for værnepligtige og forsvarets fastansatte personel. Med vedvarende fokus på evangeliefortælling i ord og praktik – tilpasset den tid vi lever i og tro mod KFUM’s Soldatermissions værdigrundlag.

Øvrige ledelseshverv: Jeg kender KFUM’s Soldatermission gennem 8 år som soldaterhjemsleder i Varde. Derudover sidder jeg pt. som formand i bestyrelsen for kredsarbejdsudvalget i landets soldatervenne-kredse, og jeg har flere års erfaring med diverse kirkelige bestyrelser og udvalg.

Thomas Rosenlund Krohn

Hvad ønsker du at bidrage med i bestyrelsen? 

Hvilke erfaringer kan du bidrage med?

Øvrige ledelseshverv:

Bestyrelsesmedlem: Brian Uggerhøj Christesen

Hvad ønsker du at bidrage med i bestyrelsen? Jeg vil bidrage med min faglige viden om menneskets udfordringer i form af overbelastninger, traumer, mindreværd, mistrivsel mm.

Hvilke erfaringer kan du bidrage med? Jeg har erfaring inden for den “sociale psykiatri” i Frederikshavn kommune, som bostøtte for sindslidende og misbruger.

Øvrige ledelseshverv: Jeg har siddet i kredsrådet hos Baptistspejderne og siddet i menighedsrådet i kirken i ”Kultur Center Vendsyssel”.

Bestyrelsesmedlem: Michala Kure

Hvad ønsker du at bidrage med i bestyrelsen? KFUM’s Soldatermission har en helt unik mulighed for at dele det kristne budskab med en målgruppe som for størstedelen ikke normalt har deres gang i kirkelige sammenhænge. Jeg ønsker at arbejde med det mål for øje, at soldaterhjemmenes brugere må få lov til både at mærke og høre det kristne budskab igennem de medarbejdere, der er ansat, og det arbejde, der udføres.

Fagligt er jeg stærk på det økonomiske og organisatoriske område, hvilket jeg naturligvis vil bringe i spil i bestyrelsen. Jeg ønsker at bidrage til økonomisk ansvarlighed og bæredygtighed samt en velfungerende organisation både indadtil og udadtil.

Hvilke erfaringer kan du bidrage med? Jeg arbejder i min hverdag i en musealsk organisation, der ligesom KFUM’s Soldatermission er en non-profit organisation, der i højere grad arbejder for et formål end et overskud og er afhængig af fonde og offentlige midler samt et godt samarbejde med offentlige instanser. Mine erfaringer med denne type organisation vil jeg kunne tage med mig i bestyrelsesarbejdet for soldatermissionen.

I min deltagelse på bestyrelsesmøder igennem mit arbejde, er vigtigheden af et godt samspil og en god arbejdsfordeling mellem bestyrelsen og den daglige ledelse blevet tydelig for mig. I mine øjne er en god bestyrelse bl.a. en bestyrelse, der med et helikopterperspektiv formår at holde fokus på den overordnede retning for organisationen og samtidig tør udfordre og tænke nyt. En god bestyrelse supplerer den daglige ledelses kompetencer, bakker ledelsen op og er synlige overfor medarbejderne.

Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i KFUM’s Soldatermission 2013-15.

Bestyrelsesmedlem: Major Preben Friis-Hauge

Hvad ønsker du at bidrage med i bestyrelsen? At organisationen får en bæredygtig økonomi, så der kan fokuseres på selve arbejdet med Soldatermissionens formål.

Hvilke erfaringer kan du bidrage med? Jeg er selv bruger af KFUM’s soldaterhjem, såvel nationalt som i internationale missioner, så jeg kender betydningen og vigtigheden af, at vi har KFUM’s Soldaterhjem, såvel nationalt som internationalt.

Øvrige ledelseshverv: Byrådsmedlem Varde Kommune, Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, Formand for Plan- & Teknikudvalget i Varde Kommune, Medlem af udvalg vedr. regional udvikling i Region Syddanmark, Medlem af udvalg vedr. miljø og råstoffer i Region Syddanmark, Medlem af den politiske følgegruppe vedr udlægning af klæg områder i Vadehavskommunerne, Formand i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet (næstformand 2006-2011), Formand i den politiske følgegruppe til det Rådgivende udvalg for Vadehavet (næstformand 2006-2011), Næstformand i bestyrelsen i Nationalpark Vadehavet (genudpeget af ministeren indtil feb 2022), Formand for Grønt Råd i Varde Kommune, Formand i AFLD (tidl. ESØ og Østdeponi), Næstformand i den danske bestyrelse i Kommunernes Internationale Miljøorganisation (KIMO), Medlem af Vand-oplands-styregruppe for Vadehavet for Varde Kommune, Medlem af Vand-oplands-styregruppe for Ringkøbing Fjord for Varde Kommune, Næstformand Energnist (tidligere L90 + TAS), Repræsentantskabsmedlem Energnist, Bestyrelsesmedlem i Dansk Fagcenter for Biogas, Politisk repr i ekspropriationssager under Plan- & Teknikudvalget, Valgbestyrelsesformand for Horne-Tistrup skolerne, Suppl for Danmarks repræsentant i Nordsø Kommissionens forretningsudvalg (EXCOM), Formand for Nordsø Kommissionens Transportgruppe (NSC TG), Formand for Det Trilaterale Vadehavsforum, Holland, Tyskland, Danmark (dec 2016 – ? og tillige formand 2011-2014), Formand for styrringskommitteen til Det Trilaterale Vadehavsforum, Næstformand i Sydtrafik,    Bestyrelsesmedlem Vestbanen A/S, Formand for den Lokale Aktionsgruppe (LAG) Fanø-Varde, Bestyrelsesmedlem af Fiskeri Lokale Aktionsgruppe Vestjylland (FLAG VEST), Bestyrelsesmedlem i Erhvervshus Sydjylland, Formand for Region Syddanmarks LAG-forum, Repræsentant for region Syddanmark i Nordisk Transport Netværk, Repræsentant for region Syddanmark i Northern Connection, Medlem af Region Syddanmarks uddannelsespanel, Suppleant til fordelingsudvalget i Sydvestjylland.

Bestyrelsesmedlem: Thomas Uth

Hvad ønsker du at bidrage med i bestyrelsen? 

Hvilke erfaringer kan du bidrage med?  

Øvrige ledelseshverv:  

Bestyrelsesmedlem: Bjarke Friis

Hvad ønsker du at bidrage med i bestyrelsen? Jeg vil bidrage med nytænkning, udvikling og blik for de mange “grene” i hele KFUM’s Soldatermission. Jeg lægger vægt på, at vi både er tro mod vores værdigrundlag og historie samtidig med, at vi tør nytænke og aktualisere KFUM’s Soldatermissions formål til de muligheder, der er i disse år. Med veteranarbejdet er der opstået nye muligheder for at udvikle hele KFUM’s Soldatermission. Det kræver gode overvejelser bredt i organisationen, som jeg vil være særlig opmærksom på.

Hvilke erfaringer kan du bidrage med? Jeg har bestyrelseserfaringer fra foreninger/organisationer samt et godt og bredt kendskab i det kirkelige organisationslandskab. Fra 2010 – 2021 har jeg været ansat som informations- og landssekretær i KFUM’s Soldatermission, hvorfra jeg kender organisationen indefra. Det kan være et godt perspektiv at have med i bestyrelsesarbejdet som supplement til bestyrelsens øvrige kompetencer.

Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem for Tænketanken Cura. Medlem af Grindsted-Urup sogns menighedsråds. Medlem af Nollund sogns menighedsråd. Bestyrelsesformand for Kontakten i Billund Kommune (Dansk Flygtningehjælp). Formand for Distriksbestyrelsen af menighedsrådsmedlemmer i Grene Provsti.

Bestyrelsesmedlem: Daniel Nørgaard Poulsen

Hvad ønsker du at bidrage med i bestyrelsen? Løfte organisationen ind i dette årtusinde og gøre os til en moderne og attraktiv samarbejdspartner for Forsvaret som helhed, såvel som den enkelte soldat eller veteran. Organisatorisk vil jeg kæmpe for, at KFUM’s Soldatermission bliver en professionel og bæredygtig virksomhed med høj trivsel blandt medarbejderne.

Hvilke erfaringer kan du bidrage med? Jeg har været med til at starte beværtninger på hhv. Nørrebro og i Kødbyen, som har formået at tiltrække unge mennesker og skabe frirum for dem. Gennem mine uddannelser som bachelor i kristendom, kultur og kommunikation samt kandidat i diakoni har jeg fået en dybdegående indsigt i, hvorledes vores værdibaserede arbejde kan omsættes til relevante rammer for vores målgrupper. Derudover bidrager jeg med en bred vifte af ledelseserfaring fra forsvaret, vagtbranchen, kirkeligt arbejde samt hotel- og restaurationsbranchen.

Øvrige ledelseshverv: Soldaterhjemsleder v. KFUM’s Soldatermission (2022->). Barchef og Dagligleder v. Kødbyens Baghave (2021). Vagtleder på 10 af region hovedstadens hospitaler ifbm. corona-krisen v. ParkZone A/S (2020). Gudstjeneste Koordinator v. København Vineyard (2019-2022). Bestyrer, Drift- og Personalechef v. Rust ApS (2016-2020). Sergent, Oversergent og Løjtnant v. Hjemmeværnet (2013-2018).