Bestyrelsen – udviddet

Her kan du finde en række oplysninger om Bestyrelsens medlemmer: deres erfaring og interesser.

Formand: Ole Rasmussen

Øvrige ledelseshverv: Formand for provstiudvalget for Lemvig provsti, Formand for Sekretariat for ledelse og udvikling for Holstebro, Struer og Lemvig Provstier

Hvad ønsker du at bidrage med i bestyrelsen?: At skabe sammenhæng i organisationen, så det opleves som et hjem for alle, der har berøring med vores arbejde … soldater, veteraner, soldatervenner og medarbejdere

Hvilke erfaringer kan du bidrage med? Jeg er et innovativt tænkende og handlende menneske, der med min personlighed ofte formår at give ro i situationen, så der skabes et rum, hvor den enkelte oplever sig set, hørt og inddraget. Jeg bruger ofte udtrykket at Samtale Fremmer Forståelsen – for det er den tilgang til andre mennesker, jeg oplever, der giver mening i min hverdag 

Næstformand: Bjarne Ingemansen

Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Kristelig Handicapforening og næstformand for Bofællesskabet Sydhjørnet

Hvad ønsker du at bidrage med i bestyrelsen? At fastholde Soldatermissionens arbejde på et bæredygtigt værdigrundlag i skikkelse af et bibeltro kristent livs- og menneskesyn. At der gives og til stadighed udvikles relevante omsorgs- og samværstilbud til soldater, veteraner og deres pårørende. At fortsætte fokus på øget faglighed, øget tilfredshed hos brugerne og øget medarbejdertrivsel. At kontakten til Soldatermissionens kirkelige bagland vedligeholdes og udbygges.

Hvilke erfaringer kan du bidrage med? Jeg har erfaring som pårørende til person med handicap, men også erfaring med bestyrelses- og udvalgsarbejde i kirkelige foreninger. Ligeledes har jeg erfaring med etablering af et værdibaseret bofællesskab for personer med handicap. Professionelt har jeg erfaring med sagsbehandling af arbejdsskadesager, ansættelsesretlig vejledning og juridisk bistand.

Bestyrelsesmedlem: Kirstine Hansen

Hvad ønsker du at bidrage med?


Hvilke erfaringer kan du bidrage med?

Bestyrelsesmedlem: Vibeke Schmidt

Øvrige ledelseshverv: 

Hvad ønsker du at bidrage med i bestyrelsen? 

Hvilke erfaringer kan du bidrage med? 

Bestyrelsesmedlem: Finn B. Jørgensen

Hvad ønsker du at bidrage med i bestyrelsen? Kredsarbejdet og eventuelt genbrug. Jeg ønsker at have fokus på trivsel indenfor organisationen.

Hvilke erfaringer kan du bidrage med?Som mangeårig pædagogisk leder kan jeg bidrage med sparring indenfor ledelse.

Bestyrelsesmedlem: Troels Moesgaard

Øvrige ledelseshverv: Soldaterhjemsleder

Hvad ønsker du at bidrage med i bestyrelsen? Jeg brænder for Soldaterhjemsarbejde og Rekreationsarbejde. Jeg synes at det er vigtigt at arbejdet med veteraner også er repræsenteret i bestyrelsen.

Hvilke erfaringer kan du bidrage med? Mine mange år som soldaterhjemsleder giver en indsigt i det daglige arbejde, der betyder meget i bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsesmedlem: Merete Vahr Værge

Øvrige ledelseshverv: Medlem af Nordisk udviklingsgruppe, som udviklede nordisk diplomuddannelse indenfor kultur og sundhed gennem 6 år. Udviklet og hovedansvarlig for at afvikle Nordiske konferencer indenfor Kultur og sundhed i Danmark gennem 4 år. Medlem af menighedsråd, herunder formand for kirkeudvalget i Christians Sogn, Sønderborg, i 8 år. Formand for Kirkens Korshær i Sønderborg i 11 år. Medlem af Folkekirkelig Studiekreds / Unge Hjem i Sønderborg i 30 år. Medlem af KFUM og KFUK i Danmark i 50 år, herunder i lejrledelse for familielejr på Tonneshøj gennem 8 år. Medlem af Missions Afrikas Sundhedsgruppe i 6 år. Formand for Nye Netværk ( Netværksgruppe for socialt udsatte under Blå Kors regi – i samarbejde med Christianskirken, Aarhus) indtil videre gennem 6 år.

Hvad ønsker du at bidrage med i bestyrelsen? Jeg vil gerne arbejde med kompetenceudvikling af soldaterhjemsledere. Kvalificering af bestyrelsesmøder og kvalificering af interne møder for soldaterhjemsledere står også højt på min liste ligesom at sikre at Soldatermissionens formål og vision gennemleves og er tydelig gennem alle led i organisationen. 

Hvilke erfaringer kan du bidrage med? Jeg har været soldaterhjemsleder i Irak i 3 måneder, men som leder gennem mange år, har jeg bred erfaring for, betydningen af at inddrage medarbejderne, så de tager ansvar og får ejerskab i en målrettet ledelse. Jeg har arbejdet med at både kortsigtede og langsigtede mål og handlingsplaner er en del af ens styringsredskaber. Jeg har erfaring for at godt lederskab primært handler om at være lydhør og empatisk. Støtten til medarbejderne er meget vigtig, men sekundært handler det også om at stille tydelige krav, sætte tydelige rammer og kompetenceudvikle. Jeg mener at man kan opnå virkelig gode resultater ved at uddelegere ansvar, for eksempel til soldaterhjemslederne.

Bestyrelsesmedlem: Major Preben Friis-Hauge

Hvad ønsker du at bidrage med i bestyrelsen? At organisationen får en bæredygtig økonomi, så der kan fokuseres på selve arbejdet med Soldatermissionens formål

Hvilke erfaringer kan du bidrage med? Jeg er selv bruger af KFUM soldaterhjem, såvel nationalt som i internationale missioner, så jeg kender betydningen og vigtigheden af at vi har KFUM Soldaterhjem, såvel nationalt som internationalt

Øvrige ledelseshverv: Byrådsmedlem Varde Kommune, Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, Formand for Plan- & Teknikudvalget i Varde Kommune, Medlem af udvalg vedr. regional udvikling i Region Syddanmark, Medlem af udvalg vedr. miljø og råstoffer i Region Syddanmark, Medlem af den politiske følgegruppe vedr udlægning af klæg områder i Vadehavskommunerne, Formand i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet (næstformand 2006-2011), Formand i den politiske følgegruppe til det Rådgivende udvalg for Vadehavet (næstformand 2006-2011), Næstformand i bestyrelsen i Nationalpark Vadehavet (genudpeget af ministeren indtil feb 2022), Formand for Grønt Råd i Varde Kommune, Formand i AFLD (tidl. ESØ og Østdeponi), Næstformand i den danske bestyrelse i Kommunernes Internationale Miljøorganisation (KIMO), Medlem af Vand-oplands-styregruppe for Vadehavet for Varde Kommune, Medlem af Vand-oplands-styregruppe for Ringkøbing Fjord for Varde Kommune, Næstformand Energnist (tidligere L90 + TAS), Repræsentantskabsmedlem Energnist, Bestyrelsesmedlem i Dansk Fagcenter for Biogas, Politisk repr i ekspropriationssager under Plan- & Teknikudvalget, Valgbestyrelsesformand for Horne-Tistrup skolerne, Suppl for Danmarks repræsentant i Nordsø Kommissionens forretningsudvalg (EXCOM), Formand for Nordsø Kommissionens Transportgruppe (NSC TG), Formand for Det Trilaterale Vadehavsforum, Holland, Tyskland, Danmark (dec 2016 – ? og tillige formand 2011-2014), Formand for styrringskommitteen til Det Trilaterale Vadehavsforum, Næstformand i Sydtrafik,    Bestyrelsesmedlem Vestbanen A/S, Formand for den Lokale Aktionsgruppe (LAG) Fanø-Varde, Bestyrelsesmedlem af Fiskeri Lokale Aktionsgruppe Vestjylland (FLAG VEST), Bestyrelsesmedlem i Erhvervshus Sydjylland, Formand for Region Syddanmarks LAG-forum, Repræsentant for region Syddanmark i Nordisk Transport Netværk, Repræsentant for region Syddanmark i Northern Connection, Medlem af Region Syddanmarks uddannelsespanel, Suppleant til fordelingsudvalget i Sydvestjylland

Bestyrelsesmedlem: Stig Lilleøre

Øvrige ledelseshverv:  Menighedsrådsmedlem ved Sct. Michaelis kirke, Fredericia

Hvad ønsker du at bidrage med i bestyrelsen? Værdiger og økonomisk indsigt

Hvilke erfaringer kan du bidrage med?   økonomisk sparring

Bestyrelsesmedlem: Bjarke Friis

Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesformand for Tænketanken Cura.

Hvad ønsker du at bidrage med i bestyrelsen? Jeg vil bidrage med nytænkning, udvikling og blik for de mange “grene” i hele KFUM’s Soldatermission. Jeg lægger vægt på at vi både er tro mod vores værdigrundlag og historie samtidig med, at vi tør nytænke og aktualisere KFUM’s Soldatermissions formål til de muligheder, der er i disse år. Men veteranarbejdet er der opstået nye muligheder for at udvikle hele KFUM’s Soldatermission. Det kræver gode overvejelser bredt i organisationen, som jeg vil være særlig opmærksom på.

Hvilke erfaringer kan du bidrage med? Jeg har bestyrelseserfaringer fra foreninger/organisationer samt et godt og bredt kendskab i det kirkelige organisationslandskab. Fra 2010 – 2021 har jeg været ansat som informations- og landssekretær i KFUM’s Soldatermission, hvorfra jeg kender organisationen indefra. Det kan være et godt perspektiv at have med i bestyrelsesarbejdet som supplement til bestyrelsens øvrige kompetencer.

Bestyrelsesmedlem: Bjarne Kjær Andersen

Øvrige ledelseshverv:  

Hvad ønsker du at bidrage med i bestyrelsen? 

Hvilke erfaringer kan du bidrage med?