Formandsberetning ved F-K-mødet 2021

Landsformand Ole Rasmussens beretning fra formands- og kasserermødet lørdag 7. maj 2021.

Ole Rasmussen holdt sin beretning på KFUM’s Soldaterhjem i Fredericia, hvor lidt mere end 20 personer var samlet. Desuden var der videoopkobling til KFUM’s Soldaterhjem i Karup, Holstebro, Varde, Haderslev, Vordingborg og Bornholm.

Når jeg nu skal holde min første beretning som formand for KFUM’s Soldatermission, er der mange ting, der springer i øjnene. For mig er det væsentligt at begynde her med at sige TAK. Jeg vil sige det ved at gøre apostlen Paulus’s ord til mine, når han i indledningen til brevet til menigheden i Filippi skriver således:

Jeg takker min Gud, hver gang jeg mindes jer, og i alle mine bønner beder jeg altid for jer alle i glæde over, at I har været med i det fælles arbejde for evangeliet lige fra den første dag indtil nu, og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag.

(Fil.1,3-7)

For at sige det både enkelt og lige ud, er jeg fyldt med tak til Gud, og til alle de mange medarbejdere og frivillige i denne organisation, som gør rigtigt meget for at udfolde vores opgave, som er at forkynde og være til praktisk tjeneste for vores soldater, veteraner og pårørende. Jeg glæder mig over at kunne være med i en sammenhæng, hvor det er tilgangen hele vejen rundt.

Når vi så kommer til selve beretningen, er der meget at tale om. Det er to år siden sidste Formands- og Kasserermøde i KFUM’s Soldatermission. Sidste års møde blev aflyst p.g.a. COVID19, og mødet i år er også anderledes – ganske enkelt p.g.a. COVID19.
COVID19 har sat sit præg på hele verden – og vi går ikke ram forbi. Også vores soldaterhjem og genbrugsbutikker har været lukket af myndighederne.
Da Formands- og Kasserermødet i 2020 blev aflyst, måtte der nødprocedurer til, og det betød at bestyrelsen blev siddende. Til gengæld havde den daværende formand Jesper Hornstrup allerede meddelt at han ønskede at trække sig og fortsætte sit sidste år som menigt medlem. Jesper blev selv valgt som formand ved sit første bestyrelsesmøde og ønskede at hjælpe en ny formand med en mere glidende overgang … og det er al ros værd.
Jeg fik betroet opgaven som ny formand og jeg vil her gerne takke Jesper for sin indsats i de 11 år som formand og nu endnu et år som menigt medlem af bestyrelsen. Nu forlader han bestyrelsen som konsekvens af reglen om max. 12 år. Det vender jeg tilbage til senere.

Jeg vil også her gerne udtrykke en tak for at bestyrelsen valgte at pege på mig som formand. Det har været et særligt år på mange måder, men ganske enkelt ser jeg frem til som formand at kunne give noget tilbage for alt det gode, jeg over årene har modtaget i KFUM’s soldatermission – som soldaterhjemsleder, som samarbejdspartner i min egenskab af værnspræst … og som en af alle dem i uniform, der har hvilet ud og nydt kaffen på et soldaterhjem i Danmark og i udlandet.

I dag er jeg ikke længere værnspræst, men til gengæld provst i Lemvig Provsti, og jeg har fra min biskop fået opbakning til at gøre en god indsats her. Da jeg orienterede ham om min formandspost, ønskede han mig tillykke, og gav udtryk for, at det er et væsentligt stykke arbejde, som vi fra Folkekirken nødvendigvis må støtte.
Måske har nogen i onsdags set i Kristeligt Dagblad set at biskopperne har haft spørgsmålet om at etablere et veterantilbud oppe at vende, fordi der er blevet stillet forslag om det. Jeg kan oplyse, at det er et forslag, der er stillet fra hærprovsten, Thomas Hansen Bech, og at biskopperne i første omgang ikke har lukket døren overfor projektet. I avisen kom det til at se ud som om, der er en færdig plan, og at nogen vil køre udenom vores arbejde, og det er ganske enkelt ikke virkeligheden. Jeg har forstået, at projektet i første omgang er tænkt som en øjenåbner for Folkekirkens ledelseslag, så de kan have større fokus på at veteraner er mennesker, der kan have et helt særligt behov for kirkelig betjening. Vi jo kun glæde os over at der er flere, der har blik for kirkens diakonale opgave … eller vi kan sige det med vores slogan: Vi er jo lige her!
I øvrigt er jeg som formand sammen med generalsekretæren blevet inviteret til fejringen af værnspræstetjenestens 50 års jubilæum. Vi ser frem til at deltage og vil naturligvis i den sammenhæng udtrykke vores taknemmelighed for, hvad værnspræsterne byder ind med i vores fælles opgave med at forkynde og være til praktisk tjeneste for vores soldater, veteraner og pårørende.

Som et tillæg til den udmelding fra en af Folkekirkens biskopper, som jeg nævnte før, finder jeg det naturligt allerede her i indledningen til denne beretning at stille et konkret spørgsmål. Egentligt regner jeg ikke med at få noget svar på spørgsmålet i dag. Det er et spørgsmål som i min korte tid i bestyrelsen har meldt sig flere gange i forskellige udgaver.
Vi er jo en organisation med en 130-årig historie i det danske kirkeliv. Vi står på en folkekirkelig grund, og har i den grad brug for at vedkende os, at netop Indre Mission og KFUM & KFUK i Danmark har været vores stærke folkelige og kirkelige bagland i alle de mange år. De to organisationer har forskellig fokus og forskellige arbejdsmetoder, men de er begge med som en væsentlig del af den helhed, som er KFUM’s Soldatermission i Danmark.
Som kirkelivet i Danmark udvikler sig i disse år, ser vi flere tendenser. Der er kirker og præster i Folkekirkeligt regi, der i udpræget grad får blik for den diakonale opgave, vores organisation er et godt eksempel på. Samtidig ser vi valg- og frimenigheder med samme bekendelsesgrundlag som Folkekirken tone frem. Mennesker og menigheder med disse tilgange burde vi kunne rumme i vores arbejde med at forkynde og være til praktisk tjeneste for vores soldater, veteraner og pårørende.
Jeg tænker ikke, det er tiden at tage fat på en sådan samtale i dag, hvor vi mødes digitalt, men jeg vil gerne stille spørgsmålet til vores bagland, om det er nu, det er tiden til at overveje samtalen om at gå den vej. En sådan samtale skal være ordentlig og foregå med respekt for den historie, vi alle har andel i, men jeg tror, den vil presse sig på for os i de næste år.

TAK

Der er i det hele taget meget og mange at sige tak for.
På vejen ind i 2020 måtte vi budgettere med et voldsomt underskud, og lovede hinanden at noget skulle rettes op. Nogle ting så ganske enkelt voldsomt sorte ud. Vi måtte overveje at lukke for både konkrete aktiviteter og eventuelt også nogle soldaterhjem.
Vi takker Gud for at det gik anderledes. Allerede 2019 begyndte nogle ting at vende, og 2020 har økonomisk set været god for os. Gud skal naturligvis have æren, men alle jer, der løber stærkt for at sikre os med gaver, genbrugshandel og lodseddelsalg skal også have jeres del. En stor tak skal lyde hver gang nogen sikrer, at vi har mulighed for at række endnu en kop kaffe, et smil eller et Felttestamente til en soldat.
Økonomichefen vil lidt senere gennemgå regnskabet. Her skal blot nævnes at I 2019 var den store forskel netop gaver og genbrug. Gaverne er næsten 1,5 mio. bedre end budgetteret og genbrugsbutikkerne gav et overskud på godt kr. 400.000 mere end vi havde budgetteret.
Til gengæld har 2020 været helt mærkeligt. Omsætningen på soldaterhjemmene har været præget af nedlukningen og mange medarbejdere har været sendt hjem på lønkompensation. Støtteordningerne har hjulpet KFUMs Soldatermission godt igennem, da vi både har fået dækket nogle af de faste omkostninger og også en god del af vores lønomkostninger i lukkeperioderne. Samtidig har pæne arvebeløb og en solgt lederbolig i Borris hjulpet os til et pænt overskud i 2020 – langt fra det frygtede underskud på kr. 1,3 mio.
TAK til alle som har støttet os igennem et vanskeligt år!

Vi vovede at budgettere med et stort underskud i 2020 fordi vi allerede i 2019 havde søgt Forsvaret om en forhøjelse af tilskuddet. Ansøgningen var videresendt med anbefaling fra samarbejdspartnerne i Forsvarskommandoen og Veterancentret til behandling i Forsvarsministeriet.
Desværre måtte vi vente på en evaluering af Danmarks Veteranpolitik, og derfor kom vi ikke med på finansloven for 2020. Til gengæld kunne forsvarsminister Trine Bramsen siden melde ud at der var politisk flertal for en styrkelse af veteranarbejde over de kommende 3 år med yderligere 50 mio. I forligsteksten var vi nævnt specifikt som nogle af dem, der skulle have ekstra penge. Alligevel måtte vi vedtage et budget for 2021 i november 2020 uden vished for konkrete tal, men de kom snart efter.
Fra 2021 får vi nu yderligere 1 mio. kr. til det hjemlige arbejde … og fra 2022 yderligere 1 mio. Desuden har vi fået bevilget kr. 2 mio. til en styrkelse af veteranarbejdet primært til løn. Dette beløb vil fra 2022 og frem blive forhøjet med yderligere 0,5 mio. om året, så det samlede årlige tilskud til veteranarbejdet ville blive kr. 5,5 mio.
Ud over dette fik vi tilsagn om en forhøjelse af det årlige tilskud til drift af soldaterhjem i internationale missioner. Her har vi hidtil modtaget kr. 0,6 mio. om året, det vil fra 2023 blive fordoblet til kr. 1,2 mio. Det har nemlig ikke udløst ekstra økonomi, at vi har haft mere end et soldaterhjem i udlandet.

For at understrege de gode samarbejdsrelationer med Forsvaret har vi en videohilsen her fra forsvarsminister Trine Bramsen:

Se videohilsnen her. Vi siger tak til ministeren for de pæne ord.

Vision 2025

KFUM’s Soldatermission har et meget tydeligt formål, nemlig at forkynde og være til praktisk tjeneste for vores soldater, veteraner og pårørende.
Det ønsker vi at gøre på en måde, så det svarer til tidens udfordringer. Det er derfor nødvendigt ustandseligt at tilpasse arbejdet. Ellers vil hverken de unge soldater eller vores bagland kunne forstå noget af, hvad vi laver. Derfor formulerer bestyrelsen fra tid til anden nye visioner for arbejdet, og i slutningen af 2019 blev Vision 2025 godkendt.
Vi har allerede skrevet om det i Soldatervennen. Det er naturligvis en proces, der fortsætter, så vi i alle led i organisationen har fornemmelse for, hvordan vi tænker og arbejder.
Overskriften er bæredygtighed og har hentet inspiration fra FN’s 17 verdensmål.
FN ønsker, at alle lande arbejder mod en bæredygtig verden, hvor hverken ressourcer eller mennesker udnyttes eller udpines.
Den samme tankegang har vi taget til os, men formuleret med nye ord ind i vores verden:
• Værdimæssig bæredygtighed – det kristne grundlag, som er vores formål
o Organisatorisk bæredygtighed (systemet)
– at vores måde at organisere os på giver mening i forhold til opgaven
o Økonomisk bæredygtighed (pengene)
– at økonomien balancerer for at vi kan løse opgaven meningsfuldt
o Social bæredygtighed (menneskene)
– at det er trygt at være hos os – for både soldater, veteraner og deres familier … men også for vores ansatte og alle i baglandet
o Miljømæssig bæredygtighed (det grønne)
– at vi også bærer med på ansvaret for naturen, ressourcer og byder ind med genbrug, hvor det er muligt

På alle niveauer i KFUM’s Soldatermission taler vi om opgaven med at forkynde det kristne budskab i ord og i gerning. Der holdes andagter og bibelstudie som en naturlig del af vores arbejde – og på samme måde tænker vi også Vision 2025 ind i arbejdet. Hver gang bestyrelsen mødes, vender vi et tema fra Vision 2025 og drøfter, hvordan vi kan have fokus på den del i arbejdet. Det gælder naturligvis på landsplan med lederudviklingsdage, netværksmøder osv., men også på det enkelte arbejdssted er det tanken, at Vision 2025 skal tænkes med. Det kunne være spændende, om Vision 2025 også kunne være en god inspiration for jer rundt i kredsene …

På nogle områder er vi allerede begyndt, og det har givet en positiv udvikling, mens andre temaer har været sat i stå af COVID19-nedlukningen. Selv på de møder, vi har holdt digitalt i bestyrelsen, har det vist sig at give gode konstruktive samtaler om, hvordan vi bedst løser opgaven.

COVID19

Desværre kan vi ikke komme udenom at tale om COVID19. Det kan være trælst at høre mere om, men vi må jo som det mindste vurdere vores indsats i situationen.
Jeg har selv været ramt af sygdommen og i mit arbejde som provst har jeg været meget involveret i, hvordan vi lokalt har arbejdet med udfordringerne. Til gengæld har vi ikke viden om at nogen medarbejdere i KFUM’s Soldatermission har været ramt – det er meget positivt, men alligevel har alle været påvirket af situationen.
Flere gange har soldaterhjem og genbrugsbutikker været lukket og medarbejdere har været sendt hjem på lønkompensation. De økonomiske konsekvenser har været til at overskue når vi ser tilbage, men der har da været panderynker undervejs. Vi har fået hjælpepakker, der har båret meget igennem, men under nedlukningerne har vi ikke kunnet være der for soldaterne og forkynde evangeliet som vi gerne ville.
Selv om vi nu i perioder kunne holde åbent for soldaterne, har der alligevel været besværligheder … som for eksempel det med at bestille bord 30 minutter i forvejen ( … men nu er den regel heldigvis afskaffet). Hvis man kender en soldats hverdag, er det klart, at de har svært ved at planlægge et besøg på soldaterhjemmet
Vi glæder os til en mere normal tilværelse – Det skal nok blive godt igen!

Soldaterhjem i udlandet

Vores soldaterhjem på Al Asad Airbase i Irak blev etableret i 2016 og har alle år været velbesøgt. En konflikt mellem USA og Iran og helt konkret drabet af en højtstående general betød at Al Asad Airbase blev angrebet med missiler i januar 2020. Ingen danske kom noget til, men samspillet med sikkerhedstruslen og COVID19 betød det at de danske soldater kom hjem lidt før tid. De sidste medarbejdere kom derfor kun til at bemande hjemmet fra februar til maj, og dermed var endnu en æra slut. Endnu en mission hvor KFUM’s Soldatermission har fået rigtig meget anerkendelse fra såvel danske som udenlandske soldater.

Forsvaret havde egentligt spurgt om vi ville oprette et nyt soldaterhjem i hovedstaden Bagdad. Men sikkerhedssituationen, den trange plads i Bagdad og de skrappe COVID19-restriktioner betød, at det desværre ikke blev til noget. Allerede på Al Asad Airbase var det svært at få forsyninger frem og til Bagdad ville det blive endnu vanskeligere. Vi er overbeviste om at mange soldater savner at kunne mødes på soldaterhjemmet, men vi må naturligvis indrette os efter Forsvarets vurderinger.

Hvad soldaterhjemmet i Estland angår, var der også 2 KFUM medarbejdere med, da 200 danske soldater i 2018 blev sendt til Tapa i det østlige Estland som en del af Nato-missionen for at støtte de Baltiske lande. Der blev åbnet et velfungerende og meget velbesøgt soldaterhjem i den bygning som de danske soldater både bor og har kontorer i.
I 2019 var der ingen danske soldater i Estland, men efter nytår 2020 rejste 200 nye danske soldater til Estland og igen havde vi 2 medarbejdere med. Soldaterhjemmet blev genåbnet til stor glæde for 3-400 daglige brugere. Missionen blev forskånet for COVID19, men sygdommen påvirkede naturligvis stemningen blandt soldaterne. Tiden var præget af karantæne og aflyste leave-perioder.
Det har således krævet ekstra meget af soldaterhjemmet i den periode. Der er generelt et godt samarbejde med feltpræsten, og i Estland blev de velbesøgte gudstjenester holdt på soldaterhjemmet.
De danske soldater kom hjem i januar og først til marts 2022 skal vi igen åbne soldaterhjemmet i Estland. Der er allerede medarbejdere ansat til det første hold.

Det daglige arbejde på de 14 soldaterhjem i Danmark

Dagligdagen på de 14 soldaterhjem i Danmark har i den grad været præget af COVID19-krisen. I princippet ligner arbejdet sig selv, men de lange nedlukninger har jo sat deres præg. Stort set hele 2020 blev påvirket, for selv om der efter genåbningen i maj igen blev mulighed for at åbne soldaterhjemmet, så var forårsindkaldelse suspenderet, så der var ganske få soldater.
Efterårsholdet blev udsat og tjenestetiden presset sammen, så de fik meget lidt fri til at bruge soldaterhjemmet … og de skulle undgå at mødes med andre enheder. I december kom der igen nye nedlukninger som har været gældende frem til april 2021.

Selv om vi har haft soldaterhjemmene lukket har der dog været mange alternative aktiviteter. Velkomstfester i soldaterhjemmets have … eller endda i felten med kantinevogn … er gode eksempler på det. Soldaterhjemsledere er kreative folk, når det drejer sig om at gøre noget godt for soldaterne.
Og det fortsætter. De værnepligtige som skulle være indkaldt i februar begyndte en måned senere i en tid hvor soldaterhjemmene ikke måtte holde åbent – det har været hårdt for både ledere og medarbejdere – men jeg vil gerne udtrykke stor ros for kreativiteten, der er kommet for dagen – tak for det!
Her kommer der en lille hilsen fra Daniella, som er en af de unge volontører:

Se klippet her. Tak til Daniella for den hilsen!

Nedlukningen har også givet mulighed for at gennemføre nogle renoveringsprojekter. For eksempel har soldaterhjemslederen i Skive, Hans Jørgen Larsen, stået for en større renovering af soldaterhjemmet. Han har en fortid som selvstændig tømmermester, og kunne derfor arbejde med dette i stedet for at være hjemsendt. Der var rejst en del penge og med Hans Jørgens indsats er disse midler blevet til en virkelig flot forbedring. I 2020 var det primært salen, nye vinduer, tag og her i 2021 har han renoveret soldaterhjemmets toiletter. Soldaterhjemmet kan fejre 50 års jubilæum i 2022.

I Haderslev har der også været godt gang i et renoveringsprojekt i lukkeperioden. Også her er det soldaternes toiletter der har fået en totalrenovering. Det er en god flok frivillige, der har stået for nedbrydningen og håndværkere har udført det øvrige arbejde. Også i Haderslev er der jubilæum på vej. Soldaterhjemmet kan fejre 100 års jubilæum i 2023 og inden da håber vi på et projekt med salen og tv-stuen. Der vil blive nedsat en lokalkomite som kan være behjælpelig med at rejse penge.

Også soldaterhjemmet i Aalborg har fået en opdatering med ny gavl og indgangsparti.

Veteranarbejdet

Nedlukningen af Danmark har naturligvis også påvirket veteranarbejdet på SoldaterRekreation og Veteranbo, men her har vi været i fortsat drift gennem hele perioden. En veteran holder jo ikke op med at have det svært fordi der kommer en pandemi, men for nogle har det nedsatte tempo i det seneste år været godt – mindre aktivitet i samfundet og derfor også mindre pres eller krav.

Som jeg nævnte det tidligere har veteranarbejdet fået tilført yderligere midler og der har været stor aktivitet i det nye år med at rekruttere og ansætte nye medarbejdere.

De ekstra midler på Finansloven var blandt andet øremærket til en styrkelse af det faglige koncept. Vi bliver anerkendt for at veteraner kender os og betragter os som et hjem. Nu får vi hjælp til at styrke det tilbud, vi kan give dem, så vi kan ansætte personale med de rette uddannelser. Vi har allerede ansat 2 ekstra veteranmedarbejdere i Høvelte og en ekstra til Aalborg, ligesom ansættelsen af en veteranfaglig leder er en styrkelse af den udvikling. Alt i alt har vi til det område i det seneste år ansat en veteranfaglig leder og 5 veteranmedarbejdere.

I efteråret stoppede vores veterankonsulent Elin Hansen, hun er nu ansat som faglig chef i Blå Kors. Elin har gjort en stor indsats med at beskrive og kvalitetsudvikle vores arbejde blandt veteraner, som det er værd at rose og sige hende tak for. Det solide arbejde er nu lagt i hænderne på vores nye veteranfaglige leder, Pia Hall, at bygge videre på. Pia har en stærk uddannelse og en solid erhvervserfaring hvor hun på forskellige måder har arbejdet med personer med udfordringer. Pia er allerede gået godt ind i arbejdet og vi glæder os til det fortsatte samarbejde.

I mellemperioden mellem Elin og Pia var vi så heldige at kunne konstituere Esther Kofoed som veterankonsulent. Esther er pædagog og har god erfaring, både fra at være soldaterhjemsleder i Fredericia, men også fra sit virke siden hun fratrådte den stilling. Hun fortsætter som ansat frem til midt i juni – nu på nedsat tid. Der skal lyde en stor tak til Ester for den vigtige indsats med veteranarbejde, og også for hendes særlige fokus på veteranens børn og familier.

Netop børn og familier er noget, vi kommer til at fokusere mere på i den kommende tid. På Bornholm har Klub Veteran Kids kørt godt et par år. Kommunens veterankonsulent henvendte sig til soldaterhjemmet og KFUMs Soldatermission, om vi kunne tage over på projektet. Vi var ikke i tvivl om at det var en opgave som lå helt i tråd med vores Vision 2025. Vil man hjælpe en veteran kan det være væsentligt – og i tråd med tankerne om bæredygtighed – at hjælpe hans familie på vejen.
Derfor er de 2 medarbejdere der driver Klub Veteran Kids nu ansat af KFUMs Soldatermission og de har fået indrettet sig i soldaterhjemmets kælder. De cirka 20 børn er delt på 3 aldersgrupper som mødes til en månedlig klubeftermiddag.

Bestyrelsen har netop besluttet, at vi vil fokusere mere på at arbejde med veteranbørn og -familier og udbrede det til flere soldaterhjem. Her er der naturligvis gode erfaringer fra Klub Veteran Kids på Bornholm og de gode erfaringer der er fra meget kirkeligt børne-, ungdoms og familiearbejde. [ afhængig af beslutning ]

Et sted hvor vi allerede har haft tilbud til hele familien er Sommerlejr Nord, hvor veteraner og pårørende samles. Det skete også i sommeren 2020 og planerne er klar til 2021. Lejren afholdes i Tranum i Nordjylland. Det har været Solveig og Leif fra soldaterhjemmet i Aalborg – nu fra Frederikshavn – der sammen med Veteranstøtten og Veteranoasen står for lejren. Takket være midler fra Veterancentret på kr. 150.000 er der gratis deltagelse for både veteraner og familier.

Igen i 2020 lykkedes det at arrangere en Grønlandstur med 6 veteraner fra Høvelte. Et par energiske seniorsergenter ved Livgarden har rejst penge fra fonde og virksomheder til at kunne tage 6 veteraner og en veteranmedarbejder fra Høvelte med til Grønland. Her var de med til at fejre Flagdagen for Danmarks Udsendte den 5. september i Grønland. Det blev en vellykket tur som også er godt for det daglige arbejde på Veteranbo og SoldaterRekreation. Der planlægges igen en tur til september i år.
Jeg skal her præsentere en hilsen fra en veteran, der har været med på Grønland:

[ Filmklip med veteran i Høvelte ]

Vi siger tak til Kim for at deltage her.

Medarbejdere

Siden sidste Formands- og Kasserermøde (som jo er 2 år) har der været nogen udskiftninger blandt medarbejderskaren, men det er jo løbende omtalt i soldatervennen, så jeg vil blot nævne hvad er er sket i 2021.

Ved årsskiftet stoppede Poul Nielsen som leder af KFUMs Orlogshjem i Frederikshavn, Poul var sammen med ægtefællen Ruth været leder fra åbningen i 2010. De sidste år har Poul drevet orlogshjemmet alene med hjælp af en volontør. Der skal lyde en stor og varm tak til Poul for tiden i Frederikshavn.

Solveig Hove Nielsen har sammen med ægtefællen Leif har været soldaterhjemsledere i Aalborg i 16 år. Hun har nu overtaget orlogshjemmet efter Poul, mens Leif har fået andet arbejde, men han er ansat nogle timer pr. uge til at hjælpe på orlogshjemmet.

Så skulle der ny soldaterhjemsleder til i Aalborg. Her er Kasper Klarskov fra Tårs blevet ansat, og han overtog hjemmet mens det endnu var nedlukket. Der var dog gang i veteranarbejdet og ret hurtigt er han kommet i gang med kantinevognskørsel. Kasper har en bred baggrund, hvor han har en snedkeruddannelse, men har virket i så forskellige jobs som salgsleder, præst og handicaphjælper. Alt i alt har han opsamlet mange færdigheder der kan være brug for når man er soldaterhjemsleder.

I Borris er Ivan Hove Kristensen stoppet for at gå på efterløn. Ivan har senest været soldaterhjemsassistent og har mest haft ansvaret for kantinevognskørslen. Den opgave har han med sin store erfaring passet meget samvittighedsfuldt og til stor glæde for de mange soldater der kommer på skydeøvelse i Borris.
Sammen med afskeden i Borris, hvor Ivan har været ansat godt 3 år, er det et farvel til 33 års ansættelse på ikke mindre end 6 forskellige soldaterhjem. Som noget helt særligt har han sammen med Lene været leder på soldaterhjem inden for alle 3 værn. De begyndte på orlogshjemmet på Holmen, derefter var de ledere i Skrydstrup og Værløse inden for Flyvevåbnet og senere har de været ledere i Haderslev og Skive under Hæren. Der skal lyde en stor tak til Ivan for de mange år i KFUMs Soldatermission og vi ønsker Guds velsignelse over fremtiden for Ivan og hans familie.

På soldaterhjemmet i Høvelte har køkkenleder Inger Lise Grønfeldt besluttet at gå på efterløn fra 31. marts. Inge Lise har været ansat siden 2014 og hun har med stor dygtighed passet køkkenet til glæde for både gardere, veteraner og personale. Vi siger tak for indsatsen og ønsker Inger Lise alt godt i fremtiden.
Ligeledes i Høvelte er Rebecca Sandell Ytzen ansat som soldaterhjemsassistent. Rebecca har allerede god erfaring, da hun i 2020 først var i Irak og senere i Estland som soldaterhjemsleder. Vi byder Rebecca velkommen til det fortsatte samarbejde.

Jeg har allerede nævnt Pia Hall som veteranfaglig leder, og desuden er der ansat gode folk i veteranarbejdet. – både i Høvelte, Holstebro, Varde og Ålborg.

I staben ved landskontoret i Fredericia kommer vi til at savne Bjarke Friis, som har været landsekretær i over 10 år. Bjarke har ved siden af sin ansættelse fulgt et deltids teologistudie for personer med akademisk uddannelse – den såkaldte §2-uddannelse til en præstestilling. Han er allerede gået på nedsat tid for at gøre klar til eksamen i slutningen af juni og fra august begynder han fuldtid på Pastoralseminariet for at kunne søge præsteembede.
Det betyder, at vi må sige farvel til Bjarke som ansat. Bjarke har været en meget værdsat og kompetent medarbejder, og udover at være landssekretær og have den primære kontakt til Soldatervennekredsene har han taget sig af mange andre ting. Han har været genbrugskoordinator, informationsmedarbejder, redaktør af Soldatervennen, styret pressekontakten når det var en nødvendig opgave. Udover alt det, har han også i de seneste år haft ansvaret for rekruttering af volontører, afholdelse af volontørkurser og kontakten til SoldaterMissionens Unge (SMU). Alt sammen har han løst på flotteste vis. Vi ønsker Bjarke alt det bedste for fremtiden.

I forbindelse med Bjarkes opsigelse har bestyrelsen besluttet at omlægge nogle funktioner på landskontoret. Således oprettes der en stilling som HR-chef. Den titel er egentligt en lidt moderne måde at sige personalechef på, men kloge hoveder vil vide, at der også er forskel på de to ting. Under alle omstændigheder vil vi her samle alle funktioner der har med rekruttering, ansættelse, uddannelse, trivsel og fratrædelse af medarbejdere i KFUMs Soldatermission. Det er funktioner som tidligere har været fordelt på forskellige medarbejdere, og nu er det altså tiden at se samlet på det felt. Vi har holdt samtaler med interesserede ansøgere og har valgt Brian Jørgensen som ny HR-chef. Han begynder lige efter sommerferien.

HR-chefen vil være sideordnet med økonomichefen og begge vil referere til generalsekretæren og de 3 vil samlet udgøre direktionen som deltager i bestyrelsens møder.

I forbindelse med omlægningen har Søren Andersen overtaget opgaverne omkring genbrug fra Bjarke Friis. Søren er nu soldaterhjems- og genbrugskonsulent og refererer til økonomichefen.

Generalsekretær Per Møller Henriksen, som tidligere har brugt meget tid på personaleledelse og rekruttering af soldaterhjemsledere til ind- og udland, overtager kontakten til Soldatervenne-kredsene og det overordnede ansvar for kommunikationen. Derfor skal han også være ansvarshavende redaktør af Soldatervennen og pressekontakt. Der vil fortsat være tilknyttet kommunikationsmedarbejdere og måske også blive trukket på eksterne journalister. Han genindtræder som fast medlem af KredsArbejdsUdvalget (KAU), hvor Bjarke Friis de seneste 2 år har været udpeget af bestyrelsen.

For snart 3 år siden godkendte bestyrelsen et 3-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg. Der var tænkt gode tanker om at nytænke hvad det vil sige at være et soldaterhjem som samtidig er en levende del af en by og af Folkekirken på stedet. Det projekt udløber til sommer og Kirsten og Søren Andersen har lavet en flot evaluering af forløbet. Desværre har det sidste år med COVID19-restriktioner sat en kæp i hjulet for flere af de gode tiltag. Samtidig har Kirsten og Søren meddelt at de til sommer ønsker at flytte tilbage til Jylland. Derfor arbejder vi på at finde en ny soldaterhjemsleder, som kunne tænke sig at arbejde videre med det spændende projekt, som naturligvis også omfatter de veteraner, der bor i den del af landet.

I samarbejde med Krifa og deres projekt God Arbejdslyst har vi lavet en såkaldt GAIS-måling blandt alle medarbejdere både i 2019 og 2020. Her bedes medarbejderne fortælle i et skema om deres hverdag på arbejdspladsen.
GAIS-målingen ser på 7 forskellige områder: Mening, Mestring, Balance, Resultater, Ledelse, Kollegaer og Medbestemmelse.
Det er klart at det er væsentligt at vide, hvordan medarbejderne trives i jobbet og om der er nogle særlige områder, vi skal være opmærksomme på. Med vores Vision 2025, som udgangspunkt, har vi bundet os til at fokusere på bæredygtighed. Jeg tænker i den forbindelse, at når medarbejderne giver noget af sig selv i jobbet, skal de gerne kunne få noget igen af dette arbejde, som styrker dem et andet sted.

Undersøgelsens resultat kan deles op i forskellige funktioner og enkelte soldaterhjem. Noget af det som faldt i øjnene i 2019-undersøgelsen var ledergruppens balance mellem arbejde og fritid, mens det blandt medarbejderne var ledelse, som sprang i øjnene som særligt fokusområde.
Det har betydet, at der er sat forskellige initiativer i gang. Her kan nævnes at vi bl.a. fokuserer på at give lederne en lederuddannelse på akademi-niveau, ligesom ansættelsen af en HR-chef også skal ses som en styrkelse af det område.
Allerede resultaterne for 2020 ser bedre ud, og så skal vi til at vurdere, hvilke faktorer, der har betydet noget for det. For eksempel kan den nedlukning, vi netop har været igennem spille med, så den enkelte medarbejder har lettere ved at se en god balance mellem arbejde og fritid. Både ledelsesdelen og det med balance tænkes naturligvis med i prioriteringen i de kommende uddannelsesforløb.

Bestyrelsen

Som det nok er de fleste bekendt, er der hvert år 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. De vælges af deltagerne ved Formands- og Kasserermødet.
Da der sidste år ikke kunne afholdes et møde, vurderede juristen i bestyrelsen, Bjarne Ingemansen, at situationen tillod at suspendere valget, så der var genvalg for alle.
I år prøver vi så med en alternativ måde at samles på, og håber, det bliver muligt at mødes rigtigt til næste år … og til Årsmødet i september.
I år er det sognepræst Jesper Hornstrup, Skive, og familieplejer Finn B. Jørgensen, Fredericia, der står for tur til at skulle på valg. Tilsvarende skal der vælges en suppleant til bestyrelsen, og det er psykolog Vibeke Schmidt, Kongens Lyngby, der har haft den titel det seneste år.
Finn og Vibeke er villig til genvalg, men Jesper kan ikke genopstille da han har siddet i bestyrelsen i 12 år, heraf de første 11 år som formand. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne sige Jesper en stor TAK for indsatsen som formand. Det har været i en periode hvor der er sket store ændringer i KFUMs Soldatermission, ikke mindst med formaliseringen af det veteranarbejde, som allerede var i gang flere steder – nu med SoldaterRekreation og Veteranbo. Det er også i den tid, vi har fået en kongelig protektor i H.K.H. Kronprinsesse Mary.
Jesper, vi vil sige dig tak for indsatsen. Du har fået lov til at grave første spadestik, klippe røde bånd og være vært for kongelige, ministre og generaler, fejre 125-års jubilæum og du har repræsenteret KFUM’s Soldatermission ved dronningens nytårskur.
I dag vil vi gerne overrække dig en gave, som et udtryk for at vi påskønner den indsats, du har gjort for KFUM’s Soldatermission.

Der er også to bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget af henholdsvis Indre Mission og KFUM & KFUK i Danmark. Som jeg nævnte det i min indledning er vi afhængige af et godt og nært forhold til netop Indre Mission og KFUM & KFUK.
De to organisationer har forskellig fokus og forskellige arbejdsmetoder, men de er begge med som en væsentlig del af den helhed, som er KFUM’s Soldatermission i Danmark.
Valget af repræsentanter for Indre Mission og KFUM & KFUK sker i ulige år.

Stig Lilleøre er netop genvalgt af Indre Mission til en ny 2-årig periode.
KFUM & KFUK’s nuværende medlem Erik Klausen stopper efter 12 år i bestyrelsen, og derfor har KFUM & KFUK udpeget en ny repræsentant. Det er vores afgående landssekretær Bjarke Friis. Der skal lyde en stor tak til Erik for årene i bestyrelsen. Erik har haft særlig fokus på økonomien og deltaget i møder med revisor. Stig Lilleøre er valgt til at overtage denne post.

Det er også i ulige år, medarbejderne udpeger to medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. I går blev stemmerne talt op og for de kommende to år er det Troels Moesgaard og Bjarne Kjær Andersen.

Jeg siger velkommen til de nye medlemmer, som allerede er valgt, og ser frem til at valget i dag kommer til at gå godt. Jeg ser frem til det fortsatte samarbejde med de som fortsætter. Det er min opfattelse, at vi har et konstruktivt og frugtbart samarbejde i Bestyrelsen.

Alle ansatte

Der skal lyde en stor tak til alle ansatte i hele organisationen for den opgave, I løser hver især.

Tak til alle på kontoret, i staben, jer, der står i det daglige arbejde på soldaterhjemmene, ledere, volontører og frivillige.

Tak for den måde, I repræsenterer vores forening og arbejde i hverdagen. Tusind tak til alle ansatte for en flot indsats i året, der er gået!

Afslutning

Jeg vil gerne slutte det samme sted, som jeg begyndte, for det er ganske enkelt det væsentligste. Jeg begyndte med en TAK, hvor jeg gjorde apostlen Paulus’s ord til mine, og jeg vil blot her gentage hans ord, så det kommer til at stå først og sidst i en organisation, der har til opgave at forkynde og være til praktisk tjeneste for vores soldater, veteraner og pårørende:

Jeg takker min Gud, hver gang jeg mindes jer, og i alle mine bønner beder jeg altid for jer alle i glæde over, at I har været med i det fælles arbejde for evangeliet lige fra den første dag indtil nu, og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag.
(Fil.1,3-7)

TAK.