Formandsberetning 2023

Formand Ole Rasmussen gjorde status ved repræsentantskabsmødet i Fredericia den 13. maj 2023. Læs formandsberetningen her.

På repræsentantskabsmødet deltog mere end 80 repræsentanter fra soldatervennekredse fra hele Danmark til beretninger om og drøftelser af arbejdet i KFUM’s Soldatermission, valg til bestyrelsen, workshops og hyggeligt samvær.

Formand Ole Rasmussen præsenterede sin formandsberetning ved repræsentantskabsmødet i Fredericia den 13. maj 2023.

Formandsberetning 2023 af Ole Rasmussen, bestyrelsesformand

Velkomst

Velkommen til alle, der er mødt frem her i dag.

Når jeg møder soldatervenner rundt omkring i landet og her i dag, er der én ting, der går igen, og det er den glød i øjnene og stemmen sammen med de faste håndtryk, jeg bliver mødt med … fordi arbejdet med KFUM’s Soldatermission er hjerteblod for mange. Der er ganske enkelt et engagement i vores fællesskab, der kan noget helt særligt.

Det er en oplevelse, der binder os sammen, på tværs af generationer.

Gløden er kommet, fordi mange selv har været soldat og har oplevet den hjertevarme, som vores medarbejdere og frivillige har mødt dem med. Eller også har de været med i arbejdet som ansat eller frivillig og oplevet, hvad det giver tilbage at leve med kristendommens budskaber som mere end bare ord. Kernen i arbejdet er nemlig, at vi ønsker at møde den enkelte soldat, veteran eller deres pårørende med evangeliet som ord og som tjeneste. Det er derfor, at en person engang kom til at sige, at her putter vi Jesus i kaffen.

At servere kaffen med et smil og opleve, at smilet bliver gengældt, giver noget helt særligt – og det giver os hver især og tilsammen noget helt særligt, som vi mærker igen, når vi mødes.

Jeg er lige ved at læse Emil Arenholt Mosekjærs bog fra 2023: Soldaterhjerte. Den kan anbefales. Emil har været soldat i Afghanistan, og har siden uddannet sig som journalist. Han opdagede en dag, at han i samtalen med en israelsk soldat fandt et helt særligt fællesskab mellem soldater på tværs af de forskellige krige, de havde været i. Da han undersøgte det nærmere, viste det sig, at der er et særligt bånd mellem soldater over hele verden. Han interviewer soldater fra forskellige dele af verden og over forskellige tider og fronter, og får lavet en fin bog, der næsten må være pligtlæsning for vores medarbejdere i den kommende tid.

I bogen er der en muslim fra Afghanistan, der får ordet på et tidspunkt. Det væsentlige for en soldat er ikke at slå ihjel, fortæller han, men: Det største, du kan gøre, er at sætte dit liv på spil for andre. For hvis man dør, gør man det i en højere sags tjeneste (side 112).

Emil Arenholt Mosekjær får i sin bog fremdraget både positive og negative sider af soldaterlivet, men jeg læser mig ind til en dyb forbundethed mellem mennesker, der har stået i den yderste livsfare og har måttet kæmpe for livet sammen.

Helt så voldsomt forbundne er vores liv ikke. Men vi har alligevel et fællesskab omkring opgaven med at forkynde og være i praktisk tjeneste for mennesker, der har helt særlige behov i nuet.

Aktuelt

En enkelt ting sætter et voldsomt præg på meget i vores hverdag i Danmark og hele Europa. Det er den grusomme krig i Ukraine. Danmark har valgt at støtte massivt op om Ukraines frihedskamp, og derfor er der også kommet mange ukrainere til Danmark. Mange af dem er hurtigt kommet ud på arbejdsmarkedet, og her i Fredericia har vi for eksempel ansat Olga, som vi er meget glade for.

Vi kan følge med i, hvordan Danmark støtter med store mængder udstyr, men også med uddannelse af ukrainske soldater.

Selv om det er meget forskellige tal, der kommer frem, kan der ikke være nogen tvivl om, at der i kølvandet på den konflikt vil være tusindvis af dræbte og sårede og derudover mange, som får psykiske mén. Vi har nok et klart billede af, at det er Rusland, der er den angribende part. Det fremgår tydeligt, at de skyder sig mere frem, end hvad vi kan synes rimeligt – både ved fronten og længere inde i baglandet.

Det har voldsomme konsekvenser for mange mennesker i Ukraine. Men også mange soldater og deres familier i Rusland mærker på eget liv, hvad krigen gør ved dem på forskellig måde. Vi må derfor tage alle dem, der er påvirket af krigen med i vores forbøn og ønske om fred.

Sidste sommer var KFUM & KFUK i Danmark vært for World Council for YMCA. Her var deltagerne bl.a. på besøg på soldaterhjemmene i Karup og Fredericia. Blandt deltagerne var generalsekretæren for YMCA i Ukraine. Han var meget optaget af det arbejde, vi gør for soldater og veteraner. Han ser et stort behov for et arbejde af den slags i hans eget land. Vi må huske, at Ukraine har haft krig siden 2014.

Fra KFUM’s Soldatermission hjælper vi meget gerne med de ting, vi kan byde ind med. Indtil videre er det dog primært KFUM & KFUK i Danmark og Y’s Men, der konkret er gået ind i projektet. Der er for eksempel allerede leveret den første kantinevogn med indhold til, at YMCA kan støtte soldaterne ved fronten – og endnu en vogn er på vej. Formand for den danske komité er KFUM’s Soldatermissions tidligere næstformand (og tidligere soldaterhjemsleder), Filip Hove Kristensen. Bestyrelsen vil i den nærmeste tid finde ud af, hvordan vi bedst kan støtte udviklingen af et soldaterhjems- og veteranarbejde.

Allerede sidste år har Folketinget besluttet, at der frem til 2033 skal tilføres yderligere mange milliarder kroner til Forsvaret. Vi hører ofte i dagspressen om, at Forsvaret mangler både mandskab og udstyr, og selv mange bygninger er nedslidte. I de kommende år skal vi derfor forvente, at der vil komme betydeligt flere værnepligtige med længere indkaldelsestid, og der vil blive en målrettet rekruttering efter mange ekstra soldater.

Selvom der endnu ikke er truffet konkrete beslutninger i Folketinget, er der rygter om, at antallet af værnepligtige næsten skal fordobles; fra årligt ca. 4.700 til ca. 8.000. Og samtidig skal værnepligtstiden forøges fra fire måneder til 11 måneder. Regeringen har også foreslået, at der skal være værnepligt for kvinder. Lige nu er alle værnepligtige frivillige, og heraf er ca. 30 % kvinder, der benytter sig af deres værneret. Den ret gør, at de kan afbryde deres tjeneste, når det passer dem i modsætning til deres mandlige kollegaer. Det er med til at sætte dagsordenen for den politiske samtale om disse ting.

Flere soldater vil naturligvis på længere sigt give mere travlhed på soldaterhjemmene, og samtidig vil det gøre vores arbejde endnu mere kendt i befolkningen.

Kongelig protektor

Siden 2012 har H.K.H. Kronprinsesse Mary været protektor for KFUM’s Soldatermission, og i den forbindelse bliver formanden for KFUM’s Soldatermission inviteret til Dronningens nytårskur. Jeg har været formand i mere end tre år, men 2023 var første gang, jeg fik muligheden for at deltage, da har nytårskuren været aflyst de første år.

Der er ikke så mange kirkelige organisationer repræsenteret ved den lejlighed, og derfor er det desto væsentligere, at vi deltager og udtrykker en tak for den støtte, vi oplever til arbejdet fra vores protektor. Ved den lejlighed er der tid til at småsludre med de øvrige deltagere over en kop kaffe og en lille kransekage. I den forbindelse fik jeg nogle meget interessante samtaler, der måske kan give nye samarbejdsrelationer i fremtiden. Jeg var den eneste i præstekjole, og den var god blikfang og fin anledning til den lille snak, der kan føre til mere.

Ole Rasmussen ved Dronningens nytårskur 2023.
Vision 2025

Vores Vision 2025, der har bæredygtighed som overskrift, er langt henne i forløbet. Visionen har været et fast punkt på vores bestyrelsesmøder, men også alle andre steder i organisationen. En vision kan let blive pæne ord, der kommer til at ligge i skuffen og pynte på hjemmesiden, men hvis det skal have betydning, skal samtalen om det holdes levende. På bestyrelsesmødet i marts lavede vi en midtvejsevaluering og besluttede at nedsætte et lille udvalg, som skal sikre, at vi kommer helt i mål, inden vi næste år går i gang med en ny visionsproces – frem mod 2030.

Ordet bæredygtighed er udgangspunktet, som er hentet i FN’s 17 verdensmål, og hos os skal det naturligvis forstås meget bredt. Vi taler om bæredygtighed i hele vores virksomhed. Med grundlag i, at vores kirkelige værdigrundlag kan være med til at bære alle mennesker oppe, taler vi også om bæredygtighed i økonomi, det sociale, det organisatoriske og det miljømæssige.

Et af de områder vi ikke er i mål med, er at arbejde i baglandsorganisationen. Jeg har en tanke om, at vi er nødt til at brede vores bagland ud. Vi har egentligt et godt og solidt bagland. Vi bliver lidt færre hvert år – ikke fordi mange melder sig ud … vi dør ud, hvis vi ikke gør noget aktivt.

KFUM’s Soldatermission er jo historisk set et barn af Indre Mission og KFUM & KFUK. Det er også dér, langt størstedelen af vores kredsbestyrelsesmedlemmer har deres base. Rigtigt mange soldatervenne-møder afholdes rundt i landets missionshuse. Vi meget taknemmelige for dette trofaste bagland, men vi ser et behov for at brede kendskabet ud til en langt større del af kirken.

Fra gammel tid har der været grundtvigske soldaterhjem, men det sidste i Farum lukkede i 1994. Derfor kunne man mene, at der i dag ikke er noget til hindring for at grundtvigske kredse i Folkekirken støttede op om vores arbejde.

Der er mange almindelige folkekirke-sogne, hvor der er meget lidt kendskab til KFUM’s Soldatermission. Jeg kunne se for mig, at mange kunne være interesserede i at støtte op om arbejdet, hvis de kendte lidt mere til det.

Samtidig er der kommet en lang række nye valg- og frimenigheder til i udkanten af Folkekirkens verden. De er umiddelbart set ret nært beslægtede med os, men vi er måske sjældent helt så synlige hos dem – undtagen når der er medlemmer derfra, som skal udsendes til et soldaterhjem i udlandet. Vi har jo tradition for at holde en forbønshandling i medarbejdernes menighed før udsendelsen.

Vi er os meget bevidste, at vores fundament er Folkekirkens Evangelisk-Lutherske bekendelse, og alligevel har vi i de senere år fået en pæn andel af ansøgere til vores stillinger fra frikirker som bl.a. baptistkirken.

Endnu et åbent land for os at arbejde med er vores interessegruppe, bestående af soldater, veteraner og deres pårørende. Jeg tænker også, at en pæn del af dem kunne være interesserede i at være en mere aktiv del af vores arbejde. Sådan ser jeg for eksempel også mig selv og min opgave i bestyrelsen. Jeg er glad for at kunne give noget tilbage til en organisation, der har givet mig så meget.

Som man kan høre, ser vi flere muligheder for at udbrede det bagland, som fortsat er både solidt og godt. Det er desværre bare for nedadgående, på grund af de mange grå tindinger. Vi er naturligvis glade for testamentariske gaver, men det kan man ikke bygge en fremtid på.

Vi har endnu ikke haft ressourcer til at gå målrettet ind i et PR-fremstød, men det er noget der står højt på ønskesedlen.

I øvrigt er der i de seneste år fremkommet et spændende tiltag om et tættere sammenhæng mellem Folkekirken og Forsvaret på initiativ af hærprovst Thomas Hansen Bech. Der bliver udnævnt en stifts-værnspræst i hvert stift, der skal være kontaktled mellem Folkekirken og veteraner og deres familier. Det er et godt initiativ, som der er god grund til at støtte. Det kommer ikke til at spærre for vores arbejde, men sammen kan vi nå ud til endnu flere, der har et behov.

Bibelselskabets tidligere internationale chef Synne Garff har i efteråret 2022 været projektleder, og vi tænker, at KFUM’s Soldatermission er en vigtig aktør i dette kommende arbejde.

Nærmest som et sideskud til dette arbejde har Synne Garff også været med til at lancere et nyt koncept i Danmark, som hedder Bibelsk Sjælesorg. Det er en måde at arbejde med svære emner ved at tale sig igennem tilsvarende temaer i udvalgte bibeltekster. Da jeg hørte om det først, tænkte jeg lidt skeptisk, at det var der da ikke så meget nyt i. Sådan har vi jo altid arbejdet i kirken. Jeg kunne forestille mig, at andre her ville tænke det samme.

Det er en arbejdsmetode, der er gode erfaringer med at benytte i konfliktzoner over hele verden, og vi er blevet tilbudt at være med til at prøve det af. I april var jeg på et kort intro-kursus, og jeg synes, det lovede godt. Vi sender nogle medarbejdere på kursus til efteråret og følger med i, hvad der kommer ud af det.

Specialiseret botilbud for veteraner

Sidste år fortalte vi, at vi havde budt ind på et specialiseret botilbud til veteraner. Det blev ikke os, der fik opgaven. Det var Surfgården i Thy, som vandt licitationen og de har nu åbnet Vesterhavsgården i Agger. Vi har en god dialog med dem og kan sende veteraner, som har brug for et døgnbemandet tilbud, til dem, ligesom de kan sende veteraner, der er færdigbehandlet retur til udslusning på et af vores SoldaterRekreationer.

Samarbejdet med forsvaret

Vi er meget taknemmelige for det gode samarbejde med Forsvaret og for den opbakning, vi møder i mange samarbejdsrelationer. Jeg er selv med til et årligt møde med repræsentanter fra Veterancenteret, Forsvarskommandoen og Hærkommandoen. Desuden har Landskontoret to årlige statusmøder, og vores veteranfaglige leder Steffen Reimers-Nielsen har løbende møder med repræsentanter fra Veterancenteret.

KFUM’s Soldatermission modtager hvert år et tilskud fra Finansloven via Forsvaret. I år har vi været lidt udfordret med, at Finansloven ikke blev vedtaget, men heldigvis har vi modtaget et aconto beløb.

  • I 2022 blev det generelle drift at de 14 soldaterhjem i Danmark støttet med op til 6 mio. kr.
  • Fra 2023 er dette blevet forøget til 7 mio. kr. Med den seneste inflation er beløbet blevet pristalsreguleret.
  • Vi modtager i 2023 1,2 mio. til drift af soldaterhjem i udlandet.
  • Til arbejdet blandt veteraner modtager vi 5,5 mio. kr. i 2023.
  • Den samlede pristalsregulering i 2023 er på 0,8 mio. kr., så vi samlet har fået bevilget 14,5 mio. kr.

Det er jo en stor del af budgettet. Ud over midlerne fra Finansloven er der bidrag fra soldatervenner og genbrugsbutikker, som er de vigtigste indtægtskilder i KFUM’s Soldatermission.

Bestyrelsen

Der har været en mindre justering i bestyrelsen i foråret. Soldaterhjemsleder Bjarne Kjær Andersen, Høvelte, stoppede med udgangen af januar og stoppede naturligvis også i bestyrelsen. Dermed kom suppleanten Kirsten Nørremark Jensen, Borris, ind i bestyrelsen.

Her til repræsentantskabsmødet genopstiller Vibeke Schmidt og Finn B. Jørgensen ikke, det samme gælder suppleanten Merete Værge. Selv om ingen af dem er til stede i dag, vil jeg gerne bringe en stor tak til dem for indsatsen i bestyrelsen. De har alle bidraget med deres store erfaring på hvert sit felt.

Soldaterhjemslederne Troels Moesgård, Holstebro, og Kirsten Nørremark Jensen, Borris, stopper også i bestyrelsen. Troels har siddet i to perioder og kan derfor ikke genopstille, mens Kirsten går på pension til sommer. Medarbejderne har derfor valgt soldaterhjemsleder Daniel Nørgaard Poulsen, Fredericia, og veteranmedarbejder Brian Uggerhøj Christesen, Aalborg, for den kommende periode på to år. Daniel er uddannet cand.mag. i diakoni, og Brian er diakon og pædagog. Vi siger velkommen til de nye og siger tak til Troels og Kirsten.

KFUM & KFUK og Indre Mission har genvalgt henholdsvis sognepræst Bjarke Friis, Grindsted, og flyver og sognepræst Thomas Uth, Outrup-Lunde, for en ny toårig periode.

Da der kun har været muligt at finde to kandidater til at stille op til bestyrelsen, er formanden for KAU Ivan Ælmholdt og kontorchef, psykolog og major Thomas Rosenlund Krohn nyvalgt. Vi ser frem til samarbejdet.

TAK

Samlet set kan jeg konkludere, at vi på mange måder har en organisation, der fungerer godt, og hvor der er gode fremtidsudsigter. Det ser ikke ud til, at behovet for vores arbejde bliver mindre over de kommende år, vi kan se for os.

Samtidig kan vi se, at vi er nødt til at se ind i egen organisation og finde nye kræfter til at erstatte dem, som ikke længere kan bære så meget, eller hvis hænder og fødder endegyldigt har måttet melde fra.

Det udfordrer os i vores selvforståelse. Men jeg ved af erfaring, at i KFUM’s Soldatermission går vi ikke af vejen for en god udfordring. Vi er mange, der har hjerte for, at der også fremover skal være et kirkeligt tilbud til soldater, veteraner og deres pårørende, og at arbejdet skal gå på to ben, nemlig ved forkyndelse og praktisk tjeneste.

Emil Arenholt Mosekjær skrev om, at der er et særligt Soldaterhjerte i fællesskabet mellem soldater til alle tider. Sådan oplever jeg også, at der er et helt særligt bånd mellem os, der har haft berøring med KFUM’s Soldatermission, og det er vores opgave at give den glød videre til andre.

Det kan være en nabo på gaden, i bussen eller på kirkebænken, som skal have en udfordring til at være med og bære med.

Og så skal vi huske at sige TAK til ham, der gør, at det hele overhovedet er muligt, nemlig:

  • den Far i Himlen, der elskede os først
  • den Jesus, som satte sit liv i spil for vores skyld
  • den Helligånd, som inspirerer os dag for dag til at være hænder og fødder for ham.

Sådan er vores Gud, og ham skylder vi stor tak for alt, vi har fået i livet.

TAK.